Anna-Karin Norlin | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

IBS (Irritable Bowel Syndrome) och dess koppling till stress— både daglig och i form av tidiga negativa händelser samt självupplevd hälsa, vårdkonsumtion och samsjuklighet

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom som drabbar ca 10% av befolkningen, med kvinnlig dominans, och har stor påverkan på patienternas vardagsliv och livskvalitet. Den kännetecknas av buksmärta i kombination med förändrade avföringsvanor. Ofta finns en samsjuklighet med andra smärtsyndrom och psykiatriska tillstånd och IBS-patienter har många sjukvårdskontakter. Den bakomliggande patofysiologin är fortfarande inte helt känd, men man vet att det bland annat finns en koppling till stress, både allvarliga händelser och missförhållanden tidigt i livet samt senare ”vardagsstress”. Med min forskning önskar jag bidra till en bättre förståelse för IBS samt till ett framtida bättre omhändertagande av dessa patienter i primärvården. Genom en relativt ny metod att mäta kortisolkoncentration i hår mäter vi stresshormonnivåer över tid och relaterar det till självupplevd stress hos IBS-patienter i primärvård. Vidare har jag undersökt hur samsjuklighet, känsla av sammanhang och symtombörda påverkar mängden primärvårdskontakter och den självskattade hälsan hos IBS-patienter. Ett ofta rapporterat och handikappande symtom vid IBS är fatigue – dvs extrem trötthet, som inte går över med vila. Med hjälp av moderna hjärnavbildningsmetoder undersöker vi vilka förändringar i bland annat hjärnans belönings- och motivationssystem som är kopplade till fatigue vid IBS. Vi undersöker också om det finns en koppling mellan symtom på fatigue vid IBS och självrapporterade missförhållanden och negativ stress i barndomen.