Antonio Lentini, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Studier av normal cellutveckling för att förstå sjukdomsutveckling av barnleukemi

T-cell akut lymfatisk leukemi (T-ALL) är en aggressiv barncancer som utvecklas från omogna T-celler i tymus. T-ALL uppkommer oftast runt 2-5 års ålder och behandlas vanligtvis med hög dos cytostatika vilket trots bra behandlingssvar resulterar i återfall för 15-25 % av patienter. Ett av de viktigaste framstegen för att förstå uppkomsten av T-ALL har varit genetisk kartläggning vilket har påvisat flera olika nyckelgener som driver sjukdomsutvecklingen. Förutom mutationer har även genuttrycksförändringar använts för att påvisa flera olika undergrupper av T-ALL vilka är relaterade till T-cellernas utvecklingsstadier. I vår forskning har vi har nu upptäckt att gener som vanligen är muterade i T-cellslymfom istället är nedtystade i upp till 75 % av barn med T-ALL. Denna förändring förekommer främst hos patienter där drivande mutationer är okända vilket skulle kunna representera en potentiellt ny sjukdomsmekanism i T-ALL. Några av dessa gener fungerar genom att reglera genuttryck via kemiska förändringar i DNA vilket vi tidigare har visat är en viktig process i mogna T-celler. För att förstå hur störningar i denna process kan bidra till T-ALL krävs det först att vi förstår hur processen fungerar normalt vid T-cellsutveckling hos barn. Tillsammans med en forskargrupp vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg kan vi ta till vara på tymusar som normalt kasseras vid hjärtoperationer av barn. Från dessa kommer vi rena fram friska omogna T-celler och mäta hur nivåer och lokalisation av specifika kemiska modifikationer ändras i DNA vid de olika utvecklingsstadierna i T-celler. Till detta använder vi oss av storskalig DNA sekvensering som vi har visat vara selektiv för dessa DNA förändringar.

Målet med vår forskning är att öka förståelsen för hur normal T-cellsutveckling sker hos barn. Denna information kan vidare utnyttjas för att fastställa vilka förändringar hos T-cellerna i barn med T-ALL som är relaterade till sjukdomsutveckling samt accelerera upptäckter av nya mål för riktade behandlingar.