Åsa Östholm Balkhed | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

ESBL-producerande Enterobacteriaceae

Tarmbakterier av typen Enterobacteriaceae kan orsaka flera olika infektioner, urinvägsinfektioner är de vanligaste men även blodförgiftning och bukinfektioner ses relativt ofta, följt av lunginflammation och hjärnhinneinflammation. När dessa Enterobacteriacae producerar ESBL (extended-spectrum-beta-lactamases) bryts vanliga penicilliner och cefalosporiner ner och patienter infekterade med ESBL-producerande bakterier riskerar att svara sämre eller inte alls på behandling med dessa preparat. Då bakterierna ofta samtidigt är multiresistenta är behandlingsalternativen få och intravenös/dropp med tillförsel av en viss typ av bredspektrumantibiotika (karbapenmemer) är ibland det enda alternativet.
ESBL-enzymer kodas av plasmidmedierade gener vilket medför risk för överföring inom och mellan arter . ESBL förekommer i alla världsdelar , i Östergötland är prevalensen av ESBL producerande bakterier fortfarande låg.
ESBL E. coli som orsakar urinvägsinfektioner är mycket ofta samhällsförvärvade, ca 40% av de ESBL som hittas i Östergötland kommer från primärvården. Samhällsförvärvade ESBL E. coli har associerats med resor till utvecklingsländer vilket stödjs av våra ännu opublicerade data från Resenärsstudien.
Vi vill undersöka vilka egenskaper hos bakterien som ökar risken för ett förlängt bärarskap av ESBL-producerande E. coli. Samt studera hur tarmfloran av E. coli, särskilt med hänsyn tagen till ESBL-producerande isolat, ändrar sig före och efter utlandsresa.