Immunreglering under normal graviditet och vid graviditetskomplikationer
Eftersom fostret till hälften utvecklas av gener från pappan, är det delvis främmande för mammans immunförsvar. Immunförsvaret behöver därför anpassas för att förhindra avstötning av fostret. Om den här anpassningen misslyckas, kan det istället leda till utvecklingen av komplikationer som upprepade missfall, havandeskapsförgiftning eller prematur födsel. Det lokala immunförsvaret hos mamman har en central roll i toleransen pga den nära kontakten med fostret. Vi har tidigare visat att en viss typ av immunceller

(makrofager) i livmodern har immundämpande egenskaper som kan vara avgörande för en lyckad graviditet. Hur dessa utövar sin immundämpande förmåga är dock oklart. Vi har också visat att regulatoriska T-celler, som är viktiga för att skapa tolerans och förhindra överdriven inflammation, är anrikade i livmodern under tidig graviditet. De specifika faktorer som styr den här anpassningen är dock inte klarlagda. Vi studerar därför de faktorer som styr bildningen och aktiveringen av regulatoriska T-celler och makrofager, men även hur makrofagerna utövar sina immundämpande egenskaper.

Genom att studera immunförsvarets anpassning vid normal graviditet hoppas vi kunna identifiera substanser som är avgörande för en lyckad graviditet, vilket är en förutsättning för att förstå vad som går fel vid olika komplikationer. Som en uppföljning till de experimentella försöken kommer vi att analysera om de identifierade substanserna avviker från det normala vid komplikationer (missfall, havandeskapsförgiftning och prematuritet), och om de kan användas som biomarkörer. Vi kommer att använda blodprover från en graviditetsbiobank (GRABB) som startades på Kvinnohälsan i Linköping 2011, där över 4000 kvinnor redan inkluderats. På sikt hoppas vi att resultaten kan ge bättre möjlighet att förutsäga komplikationer och ge förebyggande behandling.