Laura Popermeier | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Brännskador – sjukdomsbörda och kliniskt omhändertagande i låg- och medelinkomstländer

Brännskador förblir en katastrof för de drabbade och en utmaning för vårdgivarna. I de flesta fall är brännskador olyckor som förekommer i alla åldersgrupper, utan skillnad mellan kön eller socio-ekonomisk bakgrund. Brännskador drabbar dock inte alla lika. Människor i låg- och medelinkomstländer (LMIL) är oproportionerligt drabbade samtidigt som den mest avancerade brännskadevården är extremt resurskrävande. Bristen på forskning om brännskador i LMIL förhindrar oss dock från att inse omfattningen av problemet, vilket kräver en närmare granskning.

Jag planerar analysera utfall av brännskadevård i Nepal, ett land var populationen är särskilt drabbat av problemet, och där bristen på infrastruktur bidrar till otillfredsställande vård, och där dödligheten inom sjukhusen är fortsatt hög. I synnerheten kommer jag att studera i detalj patienter med brännskador vårdade på Nepal Cleft and Burn Center på Kirtipur-sjukhuset i Katmandu, för att kunna identifiera faktorer som kan användas för att prediktera sjukhusmortaliteten och som skulle kunna förbättras för att åstadkomma ett bättre utfall.

Detta projekt bidrar med ny och viktig information genom att kunna visa till vilken grad ett brännskadecentrum i ett resurs-fattigt sammanhang har möjlighet att möta det behov som finns i befolkningen. Framtida interventioner för förbättrad vård kommer bygga på resultat från det planerade projektet.

Laura Pompermeier har tilldelats ett forskningsanslag  på 150 000 kr under tre år totalt 450 000 kr.