Stadgar och arbetsordning | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Stadgar

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar, som är en ideell förening, drivs i samverkan mellan å ena sidan de tre Lionsdistrikten 101-V, 101-S och 101-O och å andra sidan Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Fonden har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja medicinsk forskning vid Linköpings universitet inom folksjukdomarnas områden. Forskningsanslagen finansieras genom gåvor/bidrag från de tre distriktens klubbar och från allmänheten samt genom avkastning på fondens kapital. Stadgarna utgör grunden för fondens verksamhet och hur denna skall bedrivas.

§ 1

Fonden har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja medicinsk forskning vid Linköpings universitet inom folksjukdomarnas områden för icke disputerade forskare och forskare på post doc-nivå vid Medicinska fakulteten. Fondens fullständiga namn är Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

Fonden har sitt säte i Linköping.

§ 2

Fondens styrelse handhar fondens förvaltning.

Styrelsen består av dekanus vid Linköpings Universitets medicinska fakultet, självskriven ledamot och ordförande i styrelsen.

Dessutom ingår:
• tre ledamöter från Medicinska Fakulteten
• två ledamöter från Lions distrikt 101 V jämte en suppleant.
• två ledamöter från Lions distrikt 101 S jämte en suppleant.
• två ledamöter från Lions distrikt 101 O jämte en suppleant.

Styrelsen har möjlighet att till sig adjungera annan Lionsmedlem som stöd i viss speciell fråga. Adjungering skall gälla endast denna fråga.

De sex ledamöterna från Lionsdistrikten väljs av respektive distriktsmöte och har mandattid av två år. Ledamot kan omväljas. Suppleanterna väljs på motsvarande sätt med en mandattid på ett år. Bland Lionsledamöterna utses en vice ordf. för den tid vederbörande är vald. Vice ordf. kan omväljas för ytterligare en mandatperiod.

Härutöver skall styrelsen bestå av en sekreterare och en kassaförvaltare vilka utses av styrelsen. Båda skall vara medlemmar i något av de tre Lionsdistrikten och ingår i fondens arbetsutskott. Mandatperioden skall vara fyra år med möjlighet för omval för en mandatperiod. Syftet med den längre mandatperioden är att stärka kontinuiteten inom styrelsen. Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelsemedlemmar. Såsom styrelsens beslut gäller mening, om vilken vid sammanträdet flest röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Fondens firma tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av två ledamöter ur arbetsutskottet i förening. Firmatecknarna utfärdar behövliga fullmakter. Styrelsen upprättar styrelseberättelse. Räkenskapsåret löper under tiden 1/7 – 30/6.

Fondens medel administreras genom arbetsutskottet som skall beså av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren.

§ 3

Granskningen av fondens förvaltning verkställs av en revisor med en revisorssuppleant för denne. Båda som skall vara auktoriserade eller godkända revisorer utses av styrelsen. Revisionsberättelsen skall senast inom tre månader efter räkenskapsårets slut överlämnas till fondens arbetsutskott.

§ 4

Senast inom 4 månader efter utgången av räkenskapsåret skall styrelsen till de tre Lionsdistrikten och Medicinska Fakulteten överlämna styrelseberättelsen med tillhörande balans och resultat-räkningar samt revisionsberättelsen. Styrelseberättelsen som upprättas av arbetsutskottet skall behandlas av styrelsemötet under hösten. Revisorn skall närvara vid detta sammanträde. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs på distriktsmötet inom respektive distrikt samt av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten.

§ 5

För ändring av dessa stadgar fordras beslut enligt § 2 i stadgarna. För giltighet av beslut om ändring av stadgarna beträffande fondens ändamål fordras dock att distrikt 101-V, 101-S och 101-O och Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten godkänner detsamma.

§ 6

Upplöses Lions forskningsfond mot folksjukdomar skall dess behållna tillgångar, användas för något ändamål, i möjligaste mån likartat med det i § 1 angivna, enligt vid sammanträde med styrelsen fattat beslut, varom samtliga ledamöter enat sig. För giltigheten av ett sådant fattat beslut fordras att Lions distrikt 101-V, 101-S och 101-O samt Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten godkänner detsamma.

Stadgarna och Arbetsordningen som fastställdes vid Forskningsfondens styrelsesammanträde 1982-03-31 har därefter reviderats 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2010 , 2013 och 2019.

Vidimeras
2019-08-27

Magnus Johansson, Sekreterare

Arbetsordning

§ 1

Lions distrikt 101-V, 101-S och 101-O har beslutat att årligen ställa medel till förfogande för finansiering av forskningsanslag vid Linköpings universitets medicinska fakultet; medlen skall utgöra grunden för den medicinska forskningsfond vars arbetsnamn är Lions Forskningsfond mot folksjukdomar.

§2

I styrelsen skall som ledamöter ingå dekanus vid Medicinska fakulteten, LiU, självskriven ordförande; två ledamöter från Lions distrikt 101-V; två ledamöter från Lions distrikt 101-S och två ledamöter från Lion distrikt 101-O samt ytterligare tre ledamöter från Medicinska fakulteten. Varje Lionsdistrikt utser en suppleant. Härutöver skall styrelsen bestå av en sekreterare och en kassaförvaltare, vilka utses av styrelsen. Båda skall vara medlemmar i något av de tre Lions-
distrikten. Uppdragen som vice ordförande sekreterare och kassaförvaltare skall över tiden cirkulera bland de tre Lions-distrikten. Inga styrelsearvoden skall utgå.
Styrelsen har möjlighet att till sig adjungera annan Lionsmedlem som stöd i viss speciell fråga. Adjungering skall gälla endast denna fråga.

Styrelsen skall under verksamhetsåret hålla två ordinarie sammanträden ett på våren och ett på hösten. Extra sammanträde kan hållas mellan dessa om behov anses föreligga, vilket avgörs av ordföranden. Kallelse som sker genom sekreteraren, skall sändas senast 14 dagar före sammanträdet.

§3

Fondens administration och fondmedlens förvaltning handhas av Arbetsutskottet, vilket utgörs av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Arbetsutskottet kan till sig för tidsbestämda, speciella uppgifter adjungera annan styrelseledamot.

§4

Styrelsen beslutar om vilka sjukdoms-områden, som här skall bedömas som folksjukdomar. Forskningsanslagens storlek och antal fastställes årligen genom beslut i styrelsen.

§5

Forskningsanslagen ledigförklaras genom Medicinska fakultetens försorg. Sökande skall till sin ansökan foga en plan över avsett forskningsarbete, omfattande såväl den ekonomiska som den tidsmässiga planeringen.

§6

Forskningsanslagen skall i första hand tilldelas, icke disputerade forskare och forskare på post doc-nivå vid Medicinska fakulteten. Forskningsanslag kan tilldelas grupp av forskare för att stimulera tvärvetenskaplig forskning.

§7

Inkomna ansökningar bereds av en grupp utsedd av styrelsen; i gruppen skall både universitets- och Lionsledamöter vara representerade. Beslut om forskningsanslag fattas av styrelsen. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

§8

Mottagare av forskningsanslag skall senast 18 månader efter utdelningsdatum lämna sådan vetenskaplig och ekonomisk dokumentation, som krävs av styrelsen.

§9

Revisionen skall genomföras enligt god revisionssed och gällande lagstiftning.
Revisorn skall närvara vid höst-sammanträdet då styrelseberättelsen med tillhörande balans- och resultat-räkningar samt revisionsberättelsen behandlas.

§10

Information till Linköpings universitet och Lionsdistrikten om fondens verksamhet förutsätts ske genom respektive huvudmans representanter i styrelsen.

Stadgarna och Arbetsordningen som fastställdes vid Forskningsfondens styrelsesammanträde 1982-03-31 har därefter reviderats 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2010 ,2013 och 2019