Arkiv: Månadens forskare | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Arkiv: Månadens forskare


2022-07/2023-06


Jens Wretborn

Jens Wretborn

Hög belastning på akutmottagningen kan leda till att äldre patienter inte får en korrekt diagnos. Läkaren Jens Wretborn har fått ett post doc-anslag från Lions forskningsfond för att studera nya metoder för att bedöma äldre patienters skörhet och vårdbehov.Projektet...

läs mer

2021-07/2022-06


Madeleine Wedin, specialistläkare

Madeleine Wedin, specialistläkare

Lymfödem  efter kirurgisk behandling av livmodercancerSpecialistläkaren och doktoranden Madeleine Wedin forskar inom ämnet livmoderhalscancer i en pågående studie som heter LASEC: ”Lymphedema After Surgery of Endometrial Cancer”. Livmoderhalscancer är den vanligaste...

läs mer
Fredrik Iredahl, specialistläkare

Fredrik Iredahl, specialistläkare

Fettleversjukdom, diabetes och sömnapnéUniversitetslektorn och specialistläkaren Fredrik Iredahl arbetar inom primärvården i Norrköping. Som postdoc driver han ett kliniskt forskningsprojekt vid flera vårdcentraler i Linköping och Norrköping. Forskningen handlar om...

läs mer

2020-07/2021-06


Charalampos Georgiopoulos

Kan nedsatt luktsinne fungera som tidig biomarkör för begynnande Parkinsons? Charalampos Georgiopoulos, post doc vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för diagnostik och specialistmedicin, Linköpings universitet, forskar kring nedsatt luktsinne...

läs mer

Angeliki Kotti

Kroppssammansättningens betydelse för överlevnad hos patienter med ändtarmscancer Angeliki Kotti, forskarstuderande vid Linköpings universitet, studerar ändtarmscancer och hur kroppssammansättningen påverkar överlevnaden hos dessa patienter. Varje år får närmare...

läs mer
Mats Westas

Mats Westas

Fungerar internet-KBT mot psykisk ohälsa hos hjärtpatienter? Mats Westas, forskarstuderande vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa, Linköpings universitet, studerar behandling av depression vid...

läs mer
Nina Bendelin

Nina Bendelin

Internetbaserad Acceptance and commitment therapy (IACT) för långvarig smärta Nina Bendelin forskarstuderande vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård, Linköpings universitet, studerar internetbaserad...

läs mer
Sandra Lilja

Sandra Lilja

Kan en digital tvilling förutspå bäst behandlingsalternativ? Sandra Lilja, doktorand vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för neurobiologi, studerar digitala tvillingar och hur de skulle kunna förutspå bäst behandlingsalternativ....

läs mer
Mouna Tabibi

Mouna Tabibi

Nya behandlingsmöjligheter för binjurecancer med godkända läkemedel? Mouna Tabibi, post doc vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för cellbiologi, Linköpings universitet, studerar en ofta elakartad cancerform i binjurarna där det...

läs mer
Patrik Nasr

Patrik Nasr

Hur många lever med en fettleversjukdom som inte är orsakad av alkohol? Patrik Nasr, post doc vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för diagnostik och specialistmedicin, Linköpings universitet, studerar förekomsten av en fettleversjukdom, en...

läs mer
Maria Jonsson

Maria Jonsson

Hjärnans mysterier vid neurodegenerativa sjukdomar Maria Jonsson, post doc, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för neurobiologi, Linköpings universitet, studerar neurodegenerativa sjukdomar, dvs exempelvis Alzheimers eller...

läs mer

2019-07/2020-06


Lavanya Moparthi

Lavanya Moparthi

Reglering av subcellulär transport och lokalisering av onkoproteinen beta-catenin Cancer är en av våra dödligaste sjukdomar. Kolorektal cancer är den tredje vanligaste typen av cancer över hela världen, med ökande incidens, särskilt även i Sverige. Även om man...

läs mer
Laura Popermeier

Laura Popermeier

Brännskador - sjukdomsbörda och kliniskt omhändertagande i låg- och medelinkomstländer Brännskador förblir en katastrof för de drabbade och en utmaning för vårdgivarna. I de flesta fall är brännskador olyckor som förekommer i alla åldersgrupper, utan skillnad mellan...

läs mer
Rebecca Böhme

Rebecca Böhme

Att uppleva jaget genom beröring: en jämförande studie i autism och anorexi Den nuvarande indelningen, eller diagnosticeringen, av psykiatriska sjukdomsgrupper utgår från symtom snarare än sjukdomsmekanismer. Det förefaller troligt att en mekanismbaserad...

läs mer

Ravi Kumar Dutta

REELIN/LRP8 signalvägen för tillväxt av binjuretumörer Aldosteronproducerande tumörer (APA, kallas också Conn tumörer) är binjuretumörer som överproducerar aldosteron, ett hormon som reglerar blodets natrium/kalium nivåer och medverkar i blodtrycksregleringen....

läs mer

Patrik Nasr

Förekomst och allvarlighetsgrad av fettlever i Primärvården Var femte svensk har fettlever, och förekomsten av fettlever bland individer med diabetes är än högre. Idag saknas det kunskap om hur man på bästa sätt identifierar individer som riskerar att utveckla...

läs mer

Anna-Karin Norlin

IBS (Irritable Bowel Syndrome) och dess koppling till stress— både daglig och i form av tidiga negativa händelser samt självupplevd hälsa, vårdkonsumtion och samsjuklighet Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom som drabbar ca 10% av befolkningen, med...

läs mer
Karin Wåhlén

Karin Wåhlén

Molekylära mekanismer vid långvarig smärta; proteomik, kliniska parametrar och bioinformatik Långvarig smärta inklusive fibromyalgi har blivit allt vanligare bland befolkningen och är idag ett stort hälsoproblem. Fibromyalgi är mer förekommande hos kvinnor och...

läs mer
Johanna Raffetseder

Johanna Raffetseder

Progesteron och gestagener som möjlig immunmodulerande behandlingsstrategi vid multipel skleros Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i hjärna och ryggmärg som orsakas av immunceller som attackerar det centrala nervsystemet. Detta leder till...

läs mer
Maite Casado Bedmar

Maite Casado Bedmar

Neuro-immun-reglering av inflammation i tjocktarmen Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) utvecklas ofta tidigt i livet och orsakar patienten mycket lidande och skapar stora kostnader för samhället. IBD karakteriseras som en kronisk inflammation i tarmen som vanligtvis går...

läs mer
Clara Braian, IKE

Clara Braian, IKE

Det medfödda immunförsvaret har ett ”minne” och kan tränas till att bättre försvara oss mot tuberkulos Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och är en svårbehandlad, ibland dödlig lungsjukdom. Varje år insjuknar 10 miljoner människor och...

läs mer
Antonio Lentini, IKE

Antonio Lentini, IKE

Studier av normal cellutveckling för att förstå sjukdomsutveckling av barnleukemi T-cell akut lymfatisk leukemi (T-ALL) är en aggressiv barncancer som utvecklas från omogna T-celler i tymus. T-ALL uppkommer oftast runt 2-5 års ålder och behandlas vanligtvis med hög...

läs mer
Charlotte Ginstman, IKE

Charlotte Ginstman, IKE

Preventivmedelsanvändning före och efter fetmakirurgi hos kvinnor med fetma Fetma är ett växande folkhälsoproblem. I Sverige har 15% av den vuxna befolkningen fetma med ett BMI >30 kg/m2. Fetmakirurgi är en väldokumenterad och välfungerande behandling mot fetma....

läs mer
Hanna Henriksson, IMH

Hanna Henriksson, IMH

En mobilapplikation (MINISTOP 2.0) integrerad i barnhälsovården för att främja hälsosamma kost- och aktivitetsvanor: en randomiserad kontrollerad studie Bakgund: Övervikt och fetma hos barn är ett globalt folkhälsoproblem, och nya insatser för att motverka denna...

läs mer
Ingrid Jakobsen Falk, IMH

Ingrid Jakobsen Falk, IMH

Vad händer med generna när patienter med akut myeloisk leukemi behandlas med cytostatika? Akut myeloisk leukemi (AML) är en blodcancer som behandlas med cytostatika och i vissa fall benmärgstransplantation. Många patienter får till en början bra effekt av...

läs mer
Linda Bojmar, IKE

Linda Bojmar, IKE

Analys av cirkulerande mikrovesiklar från bukspottkörtel- och mag-tarmcancer samt deras roll vid främjandet av levermetastasering Metastasering orsakar de flesta cancer-relaterade dödsfall. Resektion för bukspottkörtel- och mag-tarmcancer utförs idag i botande syfte...

läs mer
Anna Södergren

Anna Södergren

Skillnader hos blodplättars funktion – spelar det någon roll? Hjärt- och kärlsjukdom är vanligt förekommande och allvarliga tillstånd. Under 2015 var det den vanligaste dödsorsaken i Sverige och stod för lite drygt en tredjedel av alla dödsfall. Till dessa sjukdomar...

läs mer
Esi Domi, IKE

Esi Domi, IKE

En studie i molekylära mekanismer och hjärnnätverk som styr tvångsmässigt alkoholintag Alkohol är en av de starkast bidragande orsakerna till den globala sjukdomsbördan. I Sverige uppskattas 6% av befolkningen vara beroende av alkohol. Tvångsmässigt alkoholintag, dvs....

läs mer

Jordi Serra, IKE

Identifiering av diagnostiska markörer för tidig och personanpassad  behandling av coloncancer Eftersom CRC beror av ändrad samverkan mellan hundratals gener, som skiljer sig mellan olika patienter behövs analys av aktiviteten hos alla människans 20,000 gener för att...

läs mer

2017/2018


Anne Kunath, IMH

Anne Kunath, IMH

Betydelsen av kallikrein 7 i bukaortaaneurysm och åderförkalkning Hjärtkärlsjukdomar, fetma och diabetes utgör de vanligaste folksjukdomarna och bidrar med en sämre livskvalité, ökad sjuklighet och död. Bukaortaaneurysm eller sk åderbrock på stora kroppspulsådern är...

läs mer
Niklas Boknäs, IKE

Niklas Boknäs, IKE

Nya analysmetoder för individanpassning av antitrombotisk läkemedelsbehandling Antitrombotisk läkemedelsbehandling minskar risken för insjuknande i proppsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke, vilka tillsammans utgör de vanligaste orsakerna till död och invaliditet i...

läs mer
Mikael Ludvigsson, IKE

Mikael Ludvigsson, IKE

Av det som brukar kallas folksjukdomar är området psykisk ohälsa ett växande problem i samhället, och det har prognosticerats att depression kommer att vara den främsta orsaken till sjukdomsbörda i höginkomstländer framåt år 2030…

läs mer

Anna M Klawonn, IKE

Nervcellskretsar bakom inflammatoriskt obehag.

Kretsar som signalerar obehag och belöning är centrala för
våra beslut, våra handlingar och hur vi mår…..

läs mer
Rosanna Chung, IMH

Rosanna Chung, IMH

Gröna grönsaker för hjärtats skull.
Inflammation spelar stor roll för uppkomst av ”åderförkalkning” och risk för hjärtinfarkt.
Att äta mat med inflammationshämmande egenskaper, t ex medelhavskost, kan vara en attraktiv behandlingsmetod. Lutein är en antioxidant som finns rikligt i medelhavskost, typ mörkgröna grönsaker såsom spenat…

läs mer
Niclas Stensson, IMH

Niclas Stensson, IMH

Ungefär var femte person i den vuxna befolkningen är drabbad av långvarig smärta vilket gör den till ett stort hälsoproblem. Vi undersöker hur långvarig generaliserad smärta som personer med fibromyalgi upplever kan vara kopplad till vissa kroppsegna lipider som visats påverka inflammation och smärta…

läs mer
Josabeth Hultberg, IMH

Josabeth Hultberg, IMH

Ordinationen i den allmänmedicinska praktiken med tonvikt på förebyggande läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom.Den svenska patientlagen, liksom nationella och internationella riktlinjer, betonar patientens rätt till information, delaktighet och inflytande i beslut om vård och behandling…

läs mer
Pontus Henriksson, IMH

Pontus Henriksson, IMH

En randomiserad kontrollerad studie för att främja hälsosam livsstil och viktuppgång under graviditeten.
Studier från många länder inklusive Sverige visar att mellan 30-50 % av alla gravida kvinnor går upp mer i vikt under graviditet än rekommenderat…

läs mer

2016


Linda Bojmar, IKE

Betydelsen av mikroRNA i exosomer och dess roll vid spridning av cancer

MikroRNA är korta sekvenser vilka bland annat styr reglering av ett stort antal gener och proteiner som tros ha betydelse för tumörspridningsprocessen. I vårt projekt har vi studerat relationen mellan uttryck av mikroRNA och tumörspridning från bröst och tarm till lever (Bojmar et al., 2013). Då mikroRNA tros ha både diagnostiska, prognostiska och behandlingsprediktiva värden finns det en stor potential och klinisk nytta om man kan finna nyckel-mikroRNA för dessa processer.

läs mer
Linda Fyrland, IKE

Linda Fyrland, IKE

60 000 kr per år i tre år, totalt 180 000 kr

Lions Club Västervik svarar för anslaget.

Vita blodkroppars betydelse för prognosen vid Borreliainfektion

Den kliniska utgången efter fästingburen Borreliainfektion kan skilja sig mellan individer, från asymtomatisk infektion till sjukdomen Lyme borrelios (LB). En grupp LB patienter utvecklar icke-specifika kvarstående symtom efter adekvat antibiotikabehandling.

läs mer
Luca Conti, IKE

Luca Conti, IKE

60 000 kr per år i tre år, totalt 180 000 kr

Hur förstärker örat ljud? Den funktionella betydelsen av proteinet prestin

I Sverige lider omkring 560 000 vuxna av hörselnedsättning som är så omfattande att hörselhjälpmedel är nödvändiga. WHO förutspådde 2006 att hörselnedsättning kommer vara ett av tio tillstånd som orsakar den största försämringen i livskvalitet. Hos barn kan hörselnedsättning påverka utvecklingen av talet, hos vuxna försvårar hörselnedsättning ofta arbetssituationen, och hos äldre ökar risken för demensutveckling.

läs mer
Pernilla Eliasson, IKE

Pernilla Eliasson, IKE

200 000 kr per år i tre år, totalt 600 000 kr Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop? Folk i medelåldern motionerar allt mer, till följd av ett ökat hälsotänkande. Med detta ökar problemen med smärtande eller ayslitna senor....

läs mer
Pontus Henriksson, IKE

Pontus Henriksson, IKE

Kroppssammansättning vid barnfetma – metodologi, metabolism och genetiska aspekter Detta projekt undersöker möjliga orsaker till barnfetma som enligt världshälsoorganisationen (WHO) är en av 2000-talets största utmaningar för folkhälsan. Mycket talar för att övervikt...

läs mer
Reza Zarenoe, IKE

Reza Zarenoe, IKE

Lions Club Alvesta svarar för anslaget. Tinnitus och neural hörselskada, handläggning, livskvalitet och behandling Bakgrund: Upplevelsen av att höra ljud utan någon yttre källa är ett vanligt fenomen och kallas för tinnitus. Hos de flesta patienter med tinnitus finns...

läs mer
Hanna Henriksson, IKE

Hanna Henriksson, IKE

Anslag till forskarstuderande (50 000 kr) Förändringar av kroppssammansättning vid fysisk aktivitet hos barn Bakgrund: Barnfetma är enligt WHO en av 2000-talets största utmaningar för folkhälsan. Ökningen av övervikt och fetma hos små barn kan bero på faktorer tidigt...

läs mer

2015


Emma Rörby, IKE

Emma Rörby, IKE

Identifiering av nya behandlingsmöjligheter vid läkemedelsresistent leukemi Vår förståelse av de mekanismer som ger upphov till akut leukemi har ökat under senare år. Trots dessa framsteg har genombrotten haft liten återkoppling till den kliniska vardagen och...

Jeanette Eckerblad, ISV

Jeanette Eckerblad, ISV

Lions Club Karlskrona Jarramas svarar för anslaget.   En sammanhållen vård för våra multisjuka äldre personer Ett av folkhälsomålen för vår åldrande befolkning är att minska effekterna av kroniska sjukdomar. Kroniska sjukdomar tenderar att öka med hög ålder och cirka...

Daniel Nätt, IKE

Daniel Nätt, IKE

Epigenetisk aktivering av endogena retrovirus – en roll för ZNF263 i sjukdom och åldrande 200 000 kr per år i tre år   Visste du att virus kan klistra in sin arvsmassa i din arvsmassa vid en infektion? Visste du att hela 40% av ditt DNA utgörs av slumrande...

Jenny Welander, IKE

Jenny Welander, IKE

Genetiska och genomiska studier av neuroendokrina tumörer Feokromocytom och paragangliom är neuroendokrina tumörer i binjuren respektive paraganglierna som producerar stora mängder av stressrelaterade hormoner, främst adrenalin och noradrenalin. De orsakar därför högt...

Deepti Verma, IKE

Deepti Verma, IKE

60 000 kr per år i tre år Identifiering av genetiska riskfaktorer för ankyloserande spondylit Reumatologiska sjukdomar är oftast svåra och livslånga och drabbar många. Ankyloserande spondylit också kallad Bechterew’s sjukdom är en genetisk, kronisk reumatisk sjukdom...

Judit Svensson Arvelund, IKE

Judit Svensson Arvelund, IKE

Immunreglering under normal graviditet och vid graviditetskomplikationer Eftersom fostret till hälften utvecklas av gener från pappan, är det delvis främmande för mammans immunförsvar. Immunförsvaret behöver därför anpassas för att förhindra avstötning av fostret. Om...

Lisa Ring Jacobsson, ISV

Lisa Ring Jacobsson, ISV

Kvinnor som lever med behandlad celiaki. Dagliga livserfarenheter, symtom och välbefinnande Glutenintolerans (celiaki) är en kronisk folksjukdom och den vanligaste genetiskt betingade sjukdomen i världen. Diagnosen celiaki ställs då en person uppvisar onormal struktur...

Mats Lowén, IKE

Mats Lowén, IKE

Irritable Bowel Syndrome (IBS) – studier av centrala sjukdomsmekanismer och effekter av behandling Irritable bowel syndrome (IBS) är en kronisk sjukdom som kännetecknas av återkommande buksmärtor eller obehag tillsammans med förändrade tarmvanor. Det är en vanlig...

Sara Liin, IKE

Sara Liin, IKE

200 000 kr per år i tre år Mekanismen för ärftliga former av rytmrubbningar i hjärtat samt nya farmakologiska strategier för behandling av rytmrubbning Hjärtat består av elektriskt retbar vävnad där jonkanaler i cellernas cellmembran spelar en avgörande roll för att...

Niklas Boknäs, IKE

Niklas Boknäs, IKE

Utveckling av ett flödescytometribaserat trombocytfunktionstest för klinisk användning och forskning Behandlingen av hjärt-kärlsjukdom har förbättrats dramatiskt de senaste decennierna. Tack vare trombocythämmande läkemedel såsom Trombyl, Plavix och Brilique, kan vi...

Hanna Björnsson Hallgren

Hanna Björnsson Hallgren

IKE, 60 000 kr per år i tre år. Behandling av subacromial axelsmärta och rotatorkuffrupturer Man räknar med att ca 14-21 % av befolkningen någon gång drabbas av axelsmärta vilket är en folksjukdom. En vanlig orsak är att det finns en senskada i axelns så kallade...

2014


Ratnesh Bhai Mehta

Ratnesh Bhai Mehta

Förändringar i immunsystemet som leder till lyckad graviditet Fostret ärver hälften av sina gener från pappan. Det betyder att fostret uppfattas som främmande av mammans immunsystem. Det som är främmande ska normalt stötas bort, vilket sker till exempel vid...

Gizeh Perez-Tenorio

Gizeh Perez-Tenorio

Eph-Ephrin, en okonventionell proteinfamilj som kan innehålla prediktiva och prognostiska markörer för bröstcancer   Bakgrund: Eph-receptorer tillhör en proteinfamilj som kallas för tyrosin-kinaser . Eph-receptorer finns ofta överrepresenterade i tumörceller där...

Åsa Östholm Balkhed

Åsa Östholm Balkhed

ESBL-producerande Enterobacteriaceae Tarmbakterier av typen Enterobacteriaceae kan orsaka flera olika infektioner, urinvägsinfektioner är de vanligaste men även blodförgiftning och bukinfektioner ses relativt ofta, följt av lunginflammation och hjärnhinneinflammation....

Peter Wilhelmsson

Peter Wilhelmsson

Födelseort: Boxholm Risken att insjukna i en borreliaorsakad infektion efter ett fästingbett - vilka är riskfaktorerna? Fästingar är ofta bärare av borreliabakterier, vilka kan överföras till människa och orsaka sjukdomen Lyme borreliosis (LB), den vanligaste...