Testamentera gåva | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Gör ditt Testamente till en gåva för livet

Dröj inte med att skriva testamente

Med att skriva ett testamente uttrycker du din vilja för framtiden. Testamentet ger garantier för din personliga önskan om respekt omsatt i handling. Testamentet ger en trygghet för dina anhöriga att tydligt få veta hur du vill att dina ägodelar och ekonomiska tillgångar ska fördelas.

Du kan testamentera dina tillgångar till vem du vill. Dina bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, även om du skrivit ett testamente. Finns varken arvingar eller testamente går hela arvet till Allmänna arvsfonden.

För att vara säker på att din vilja genomförs bör du skriva ett testamente.

Allt fler väljer att testamentera hela eller delar av sina tillgångar till välgörande ändamål. Att skänka pengar till forskningen om folksjukdomar är ett sätt att bidra till att fler liv kan räddas i framtida generationer.

Dokumentet i skriftlig form

Ett testamente måste upprättas skriftligt för att det ska vara giltigt. Anledningen till kravet på skriftlig form är självklar. Testamentet ska tillämpas först när testator avlidit och då skulle det vara oerhört svårt att bevisa vad dennes sista vilja var om muntliga testamenten skulle godtas.

Rubrik

Skriv Testamente överst i dokumentet, så att man begriper att det är ett testamente.

Tillägg

Vill du göra ett tillägg till ditt testamente, ska du inte göra tillägget i det ursprungliga dokumentet. Du bör istället skriva ett helt nytt dokument och förstöra det gamla.

Gemensamma testamenten

Det normala är att dokumentet innehåller testamentet från en enda person, men det finns inget som hindrar att flera personer gör sina testamenten i samma dokument.

Förslutet kuvert

Lägg gärna testamentet i ett kuvert som du försluter. På kuvertet skriver du lämpligen ”Testamente efter NN”. Skriv på kuvertet om du vill att testamentet ska läsas upp på något särskilt sätt. Det är bra att som ren information skriva på kuvertet att det ska öppnas i närvaro av minst två personer. Detta för att undvika att den som ensam öppnat kuvertet beskylls för att ha ändrat i testamentet.

Texten

När du skriver ditt testamente är det viktigt att du uttrycker dig tydligt, så att det inte uppstår några som helst tveksamheter om vad du egentligen menat när förordnandet i testamentet sedan ska verkställas. Testamentet ska ju verkställas först när du avlidit. Detta innebär att de efterlevande (eller testamentsexekutorn) i princip endast har testamentstexten till hjälp för att bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas.

Använd modern svenska. Skriv korta meningar och undvik bisatser. Dela upp texten i stycken så att varje stycke omfattar ett steg i testamentet.

Ska man motivera sitt testamente?

En intressant fråga är om man ska motivera de olika förordnandena i sitt testamente. Det finns argument både för och emot. Om det uppstår problem vid tolkningen kan ett motiv vara klargörande, men det kan också vara tvärtom, ifall förordnandet och motivet talar emot varandra.
Ett motiv kan förklara för de efterlevande varför du förordnat på ett visst sätt i ditt testamente.
Exempel:
” Jag vill att min syster NN ska ha pianot. (Motiv: Hon är det enda av mina syskon som inte redan har ett piano.)”

Speciella uttryck

Det finns ett antal ord och uttryck som brukar ge upphov till tolkningssvårigheter, och som du därför bör undvika.

Kontanter

Kontanter betyder strikt språkligt reda pengar, dvs sedlar och mynt, men används ofta i betydelsen likvida medel, dvs förutom kontanter även bankmedel, medel på bankgiro och plusgiro mm. Här bör du vara tydlig i ditt testamente, så att man begriper vad du menar. Vill du att även aktier och andra värdepapper ska ingå, måste du skriva det.
Exempel:
” Finns det vid min död mer än 60 000 kr i kontanter, bankmedel, aktier, fonder, obligationer och liknande (likvida medel),ska min arbetskamrat NN ha överskottet som legat. Beloppet upp till 60 000 kr ska tillfalla mina syskonbarn.”

Orubbat bo

Orubbat bo är ett gammalt uttryck som du inte bör använda. Om du endast skriver att maken ska sitta i orubbat bo, vet man inte om du menar full äganderätt eller fri förfoganderätt.

Egendom

Egendom brukar användas i samma betydelse som tillgångar. Det är viktigt att du skriver så att man begriper om du menar nettotillgångar, dvs efter avdrag för skulder. Kvarlåtenskap betyder alltid tillgångarna efter avdrag för skulder.

Lösöre och inventarier mm

Lös egendom, inre och yttre lösöre, levande och döda inventarier är uttryck som förekommer i testamenten. Dessa uttryck ska du inte använda i testamentet, eftersom definitionerna är rätt vaga. Förklara istället vilken egendom du menar.

Datering och underskrift

Testamentet ska avslutas med din underskrift. Skriv med bläckpenna med beständig skrift. Datera också testamentet. Om det skulle finnas flera testamenten efter dig, gäller det senast upprättade.
Testamentet måste vara egenhändigt undertecknat av dig och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente med du behöver inte visa dem innehållet.

Om du behöver hjälp

Behöver du hjälp att upprätta testamentet kan du vända dig till din bank, en advokat, eller annan sakkunnig exempelvis en begravningsbyrå.

Förvaring av ditt testamente

Förvara testamentet tillsammans med dina andra värdehandlingar på säker plats, till exempel i ett bankfack.

När Lions Forskningsfond är testamentsmottagare

Vårt mål är att så mycket som möjligt av kvarlåtenskapen ska komma forskningen mot folksjukdomar till del.
Om det inte finns några särskilda anvisningar i testamentet agerar vi enligt följande:

  • Vi låter värdera lösöret inför försäljningen som ofta görs på auktion.
  • Brev och fotografier överlämnas som regel till anhöriga.
  • Fastighet och bostadsrätt säljs på den öppna marknaden.
  • Då Lions Forskningsfond är befriad från kapitalvinstskatt överförs äganderätten till fastigheten, bostadsrätten samt värdepapper till Lions Forskningsfond innan dessa säljs på den öppna marknaden.

Vi hjälper dig

Ett testamente är ett viktigt dokument som tydligt ska ange din vilja. Innan du upprättar ett testamente kan det kännas tryggt att prata med någon som känner till de arvsrättsliga bestämmelserna. Av etiska skäl kan Lions Forskningsfond inte upprätta testamenten med sig själv som förmånstagare.

Men du är välkommen att vända dig till vår kontaktperson i testamentfrågor vad ett testamente till förmån för Lions Forskningsfond innebär. Du når vår kontaktperson här,  kontakta oss

Ladda gärna ner vår testamentsmall. Testamentmall

Tack för din gåva!

Om Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar

  • Under 40 år har Lions Forskningsfond samlat in drygt 20 mkr och delat ut ca 650 anslag till lika många forskare.
  • Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar samverkar med Linköpings Universitet och dess medicinska fakultet. Fonden stöder forskning om våra stora folksjukdomar.
  • Vår vision och våra mål är att till slut besegra folksjukdomarna på samma sätt som forskningen  har besegrat exempelvis tuberkulosen som folksjukdom i Sverige.
  • Lions Forskningsfond har en tradition att stödja unga kreativa icke disputerade forskare. På senare tid stöder också fonden forskare som har avlagt sin doktorsexamen och avser forska vidare.
  • Lions Forskningsfond får inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamente, bidrag från Lions, och gåvor från privatpersoner och företag.