Charlotte Ginstman, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Preventivmedelsanvändning före och efter fetmakirurgi hos kvinnor med fetma

Fetma är ett växande folkhälsoproblem. I Sverige har 15% av den vuxna befolkningen fetma med ett BMI >30 kg/m2. Fetmakirurgi är en väldokumenterad och välfungerande behandling mot fetma. Gastric bypass är den mest använda metoden i Sverige.

Efter gastric bypass rekommenderas kvinnor undvika graviditet under 12-18 månader, men samtidigt vet man inte säkert hur/om fetmakirurgi påverkar upptaget och effektiviteten av hormonella preventivmedel. I dagsläget avråds kvinnor från att använda p-piller och mini-piller efter operationen och hänvisas till övriga preventivmedelsmetoder.

För att kartlägga hur preventivmedelsanvändningen ser ut hos kvinnor med BMI >30 jämfört med normalviktiga kvinnor har vi initierat en epidemiologisk studie. Skiljer sig förskrivningen av preventivmedel åt mellan grupperna? Har kvinnor med fetma mer biverkningar i form av blödningstrassel, söker de oftare vård pga. detta och byter de oftare preventivmedelssort?  En redan genomförd studie har inte kunnat visa några skillnader i blodets koncentrationer av de verksamma substanserna (hormoner) i p-piller före jämfört med efter fetmakirurgi. Detta talar för att de studerade p-pillerna inte tappar sin effekt efter fetmakirurgi.

Vidare undersöker vi ett av våra vanligaste kombinerade p-piller och jämför blodets koncentration hos kvinnor som genomgått fetmakirurgi med kvinnor som inte opererats. Förhoppningsvis kan vi i den studien bekräfta att läkemedelsupptaget inte tycks påverkas av operationen. Målet är att kunna ge en stadigare kunskapsgrund för preventivmedelsrådgivning till kvinnor med BMI>30.