En studie i molekylära mekanismer och hjärnnätverk som styr tvångsmässigt alkoholintag

Alkohol är en av de starkast bidragande orsakerna till den globala sjukdomsbördan. I Sverige uppskattas 6% av befolkningen vara beroende av alkohol. Tvångsmässigt alkoholintag, dvs. upprepat drickande trots negativa följder såsom ekonomiska eller fysiska konsekvenser, är en nyckelkomponent i alkoholberoende. Idag finns bara ett fåtal läkemedel mot sjukdomen, och dessa är bara i begränsad omfattning effektiva mot tvångsmässigt alkoholbruk. Därför finns ett stort behov av nya läkemedel. För att ta fram dessa krävs mer kunskap om de molekylära mekanismer som leder till att patienten mister kontrollen och fortsätter sitt drickande trots negativa konsekvenser. I detta arbete spelar djurmodeller en avgörande roll.

Precis som hos människor är det bland råttor bara vissa individer som fortsätter att konsumera alkohol trots att intaget leder till ett obehag. Detta kan liknas vid den kontrollförlust som uppvisas hos patienter med alkoholbrukssyndrom. Vi har funnit att detta tvångsmässiga alkoholintag är kopplat till ökad aktivitet i två hjärnområden: centrala amygdala och orbitofrontala kortex. Dessa regioner bearbetar känslor och beslutsfattande, två processer vars funktion blir störd i samband med den kontrollförlust hos alkoholberoende.

I föreliggande studie kommer jag att studera hur dessa råttor uttrycker sina gener i dessa hjärnregioner. Efter att ha identifierat generna som styr råttornas kontroll över sitt alkoholintag, kommer jag att försöka återställa kontrollförmågan, dels genom att undersöka effekten av nya läkemedel, och dels genom att injicera s.k. virusvektorer i de två hjärnregionerna. Dessa konstgjorda vektorer används för att specifikt öka eller minska uttrycket av de identifierade generna, och kan påvisa om genprodukterna påverkar kontrollen över drickande. Med hjälp av denna kunskap hoppas vi ta fram kunskap som leder till nya läkemedel för att på farmakologisk väg behandla den underliggande förlusten av kontroll som är grunden i ett tvångsmässigt beteende.