Fredrik Iredahl, specialistläkare | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Fettleversjukdom, diabetes och sömnapné
Universitetslektorn och specialistläkaren Fredrik Iredahl arbetar inom primärvården i Norrköping. Som postdoc driver han ett kliniskt forskningsprojekt vid flera vårdcentraler i Linköping och Norrköping. Forskningen handlar om bland annat diabetes typ 2 men också fettleversjukdom och dess koppling till sömnapné. Inlagring av fett i levern är i dag ganska vanligt och ofta inte orsakad av alkohol. Det händer också att patienten själv reagerar på störd nattsömn, och känner dagsömnighet.

– Tidig upptäckt och en viktnedgång på mellan fem och tio procent kan vända trenden, som annars kan leda till svårare sjukdom, säger Fredrik Iredahl. Övervikten ökar i dag bland befolkningen, och detta är förenat med risk att drabbas av sjukdom. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattade 2014 att 422 miljoner människor levde med diabetes, en siffra som förväntas öka till 542 miljoner människor år 2030. Hos patienter med den vanligaste formen, diabetes typ 2, uppskattas åtta av tio ha fettinlagringar i levern. Fettleversjukdom har visats sig vara kopplad till ökad risk att dö av hjärtkärlsjukdom och var tionde individ med fettlever utvecklar ärrvävnad i levern som kan leda till allvarliga leverkomplikationer.

Risken att lida av sömnstörningar är också ökad vid diabetes typ 2 i jämförelse med friska personer i studien. En vanlig komplikation är nattliga andningsuppehåll, sömnapné. Inte sällan är det en partner som upptäcker detta. Hos patienter med sömnapnésyndrom ökar risken att också fettleversjukdom föreligger.