Hanna Henriksson, IMH | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

En mobilapplikation (MINISTOP 2.0) integrerad i barnhälsovården för att främja hälsosamma kost- och aktivitetsvanor: en randomiserad kontrollerad studie

Bakgund: Övervikt och fetma hos barn är ett globalt folkhälsoproblem, och nya insatser för att motverka denna utveckling redan hos små barn efterfrågas. De senaste 5-10 åren har intresset ökat för att använda mobiltelefoner för att främja en god livsstil (så kallad mHealth) och positiva effekter på viktnedgång och hälsosamma vanor hos vuxna har erhållits. Denna randomiserade kontrollerade studie utvärderar huruvida ett 18 månader långt interventionsprogram via en smartphoneapplikation (MINISTOP 2.0) kan vara ett stöd för föräldrar för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet samt motverka övervikt och fetma hos barn i förskoleåldern.

Metoder: MINISTOP 2.0 bygger på våra tidigare resultat från MINISTOP 1.0 studien som visade en positiv effekt på 4-åringars kost- och motionsvanor. MINISTOP 2.0 innehåller viktiga modifieringar, exempelvis kommer den att översättas till vanliga språk i Sverige (t.ex. arabiska, somaliska, engelska) och distribueras inom barnhälsovården för att även barn med olika socioekonomisk och migrant bakgrund ska nås. I den planerade studien kommer 700 barn (350 intervention, 350 kontroll) rekryteras vid sitt rutinbesök inom barnhälsovården vid 2,5års ålder. Utfallsmått är fysisk aktivitet, sömn och stillasittande (rörelsemätare), kostvanor (web-baserat verktyg), body mass index (BMI) och skärmtid (frågeformulär) vid 4 års ålder.

Nytta av projektet: Om interventionen faller väl ut kommer den erbjudas alla barn i barnhälsovården i Region Östergötland och kan implementeras nationellt. Att kunna erbjuda ett sådant evidensbaserat stöd för föräldrar till barn i den här åldern kommer vara värdefullt eftersom ohälsosamma mat- och aktivitetsvanor, övervikt och fetma ofta kvarstår upp i vuxen ålder och ökar risken för många folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och cancer. Vårt projekt är helt i linje med regeringens vision att ”år 2025 ska Sverige bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd”.