Helena Johansson, doktorand, HMV, Linköpings universitet | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Symptombörda och vårdgivarbörda samt behov av stöd hos personer med KOL och deras närstående
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av vår tids stora folksjukdomar och i Sverige finns upp till 700 000 drabbade personer. Sjukdomen är den femte vanligaste dödsorsaken och år 2030 beräknas KOL vara den tredje vanligaste sjukdomen. KOL är en lungsjukdom som ger symtom i form av andfåddhet, lufthunger och ökad slemproduktion.

Personer med KOL drabbas av försämringsperioder med försämrad andning och infektioner. Att leva med KOL påverkar det dagliga livet både fysiskt och psykiskt och leder ofta till en social isolering. Den som är drabbad av KOL kan få svårt att genomföra vardagssysslor i till exempel hem och trädgård vilket leder till att närstående får ta över dessa sysslor. Närstående till en person som drabbats av KOL påverkas genom att de kan behöva ta över praktiska sysslor och samtidigt hysa stor oro för den drabbade personen.

I dagsläget finns sparsamt med forskning kring hur personer med KOL och deras närstående påverkas i sitt dagliga liv.
– Denna forskning kommer att bidra med kunskap kring hur livet påverkas för den drabbade personen och dennes närstående. Resultaten kommer att kunna användas för att planera insatser som kan hjälpa den drabbade och dennes närstående, säger Helena Johansson.