Linda Bojmar, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Analys av cirkulerande mikrovesiklar från bukspottkörtel- och mag-tarmcancer samt deras roll vid främjandet av levermetastasering

Metastasering orsakar de flesta cancer-relaterade dödsfall. Resektion för bukspottkörtel- och mag-tarmcancer utförs idag i botande syfte för patienter med lokal sjukdom, men sjukdomen återkommer ofta, främst i levern. Processen vid tumörcellers kolonisation av levern är idag bristfälligt förstådd, även om ökande kunskap tyder på att utväxt av en metastas är föregånget av bildandet av en pre-metastatisk nisch, vilket kräver rekrytering och aktivering av ickecarcinogena celltyper. Givet betydelsen av intercellulär signalering vid denna process har cirkulerande mikrovesiklar (exosomer) framskridit som nyckelbudbärare av kommunikation mellan cancerceller och deras mikromiljö genom horisontell överföring av information, såsom proteiner och nukleinsyror.

Syftet är att med hjälp av prover från bukspottkörtel- och mag-patienter utvärdera bidraget av tumör-exosomer vid inducerandet av en pre-metastatisk nisch och därmed ökad levermetastasering. Exosomer är små mikrovesiklar (ca 100 nm) vilka medierar signaler mellan kroppens celler. Tumörceller producerar stora mängder av dessa mikrovesiklar, inte bara till den omkringliggande mikromiljön utan också ut i blodbanan. Detta gör exosomer intressanta som icke-invasiva cancermarkörer. Syftet är att validera prekliniska data som pekar på exosomers inducering av levermetastasering via aktivering av stromala celler i levern som producerar extracellulärt matrix, till vilket tumörceller kan binda och påbörja kolonisering och tillväxt, metastasering.

Genom att karaktärisera exosomer från bukspottkörtel- och mag-tarmtumörer samt portavenöst och perifert blod från patienter som genomgår resektion för bukspottkörtel- och magtarmcancer, och dessutom analysera pre-metastatisk levervävnad från dessa patienter, ämnar denna studie till att öka förståelsen för levermetastasering. Det övergripande målet är att vi förväntar oss att denna studie kommer att ge kunskap om tidigare okända signalaxlar, vilka kan komma att fungera som måltavlor för nya förebyggande terapier, samt lägga grunden för framtida analyser, både prekliniska och kliniska, med syftet att tidigt identifiera och förhindra metastasering. Målet är att utvidga studien i Sverige och internationellt samt att inkludera andra levermetastaserande tumörtyper.