MS-patienter förbättras tillfälligt under graviditet – Giorgia söker efter orsaken | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Under graviditeten visar patienter med multipel skleros (MS) ofta upp en stor förbättring. Varför är inte klarlagt. Doktoranden Georgia Papapavlou Lingehed studerar detta fenomen och olika tänkbara behandlingar mot MS. Hon har mottagit 2022 års doktorandanslag från Lions forskningsfond.

– Jag blev väldigt glad, hedrad och tacksam för det här anslaget. Det är en fantastisk känsla att se hur forskningen blir erkänd och får ett sådant här stöd, säger Georgia Papapavlou Lingehed.

Vad kommer det att betyda för din forskning?

  • Just det här anslaget ger oss en möjlighet att pröva en hypotes som vi har funderat länge på, och som närmar sig vår forskning från en helt annan vinkel, vilket vi är oerhört glada för. Generellt kan anslag få idéer att bli verklighet. Hypoteser kan testas och resultat och slutsatser kan stärkas.

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som i dagsläget har drabbat cirka 19 000 svenskar,

främst kvinnor i fertil ålder (20—40  år). Trots framsteg i behandlingsmetoder finns inget

botemedel mot MS och biverkningar av behandlingarna är vanliga, ofta allvarliga. Många

patienter fortsätter att försämras trots behandling.


Under graviditeten, särskilt under den tredje trimestern (från vecka 25), visar MS-patienter en stor förbättring men förvärras tillfälligt direkt efter förlossningen.

De exakta mekanismerna bakom fenomenet är inte helt klarlagda. Men man tror att de förändringar i nivåer av hormoner, kopplade till graviditet, och ändringar i immunsystemet är inblandade.

– I vår grupp har vi visat att förändringar i immunsystemet kan observeras till och med i plasman från blodprover från MS-patienter. Detta innebär att olika faktorer i plasman ökar eller minskar under graviditet, och blir som mest förändrade i tredje trimestern för att sedan återgå till sina normala nivåer efter förlossningen.

Det här förloppet följer sjukdomsaktivitetens mönster av förbättring och försämring.


– Vi vill därför gå vidare och undersöka vilka faktorer i blodet som orsakar förändringen av immunsystemet. Målet är att använda dessa faktorer för att återskapa den gynnsamma effekten av graviditet och därmed hitta ledtrådar till förbättrad behandling.

För detta används en modell som forskargruppen har utvecklat: T-celler från friska kontroller exponeras för blodplasma från gravida MS patienter.

– Vi använder T-celler eftersom de är nyckelspelare både för en framgångsrik graviditet och för aktivitet av MS.

Hypotesen är att faktorer i plasman kan påverka T-cellerna så att de kan bidra till

förbättringen av MS under graviditet. I nästa steg blockeras olika faktorer i

plasman, som till exempel graviditetshormoner eller immunologiska proteiner. Detta för att

identifiera vilka av dem som har en avgörande roll för att göra T-celler mer reglerande.

  • Att identifiera sådana faktorer öppnar möjligheten att hitta nya och bättre behandlingar vid MS.


Vad driver dig i din forskning?

– Jag drivs av en önskan att förstå mer om MS och vad som ligger bakom den är förbättringen under graviditet, som ett sätt att kunna hitta vägar till att förbättra MS-patienternas liv, säger Georgia Papapavlou.

Lions forskningsfond tilldelar Georgia Papapavlou ett doktorandanslag på 60 000 kronor.

ENGELSKA

During pregnancy, patients with multiple sclerosis (MS) often show a great improvement. Why is not clear. Doctoral student Georgia Papapavlou Lingehed is studying this phenomenon and various possible treatments for MS. She has received a 2022 doctoral grant from the Lions research fund.

– I was very happy, honored and grateful for this grant. It is a fantastic feeling to see how the research is recognized and receives this kind of support, says Georgia Papapavlou Lingehed.

What will it mean for your research?

– This particular grant gives us an opportunity to test a hypothesis that we have thought about for a long time, and which approaches our research from a completely different angle, which we are extremely happy about. In general, grants can make ideas come true. Hypotheses can be tested and results and conclusions can be strengthened.

Multiple sclerosis (MS) is a disease that has currently affected around 19,000 Swedes,

mainly women of childbearing age (20-40 years). Despite advances in treatment methods, there is no cures for MS and side effects of the treatments are common, often serious. Many

patients continue to deteriorate despite treatment.

During pregnancy, especially in the third trimester (from week 25), MS patients show a great improvement but temporarily worsen immediately after delivery.

The exact mechanisms behind the phenomenon are not fully understood. But it is believed that the changes in levels of hormones, linked to pregnancy, and changes in the immune system are involved.

– In our group, we have shown that changes in the immune system can be observed even in the plasma from blood samples from MS patients. It means that various factors in the plasma increase or decrease during pregnancy, and are most changed in the third trimester and then return to their normal levels after delivery.

This follows the pattern of disease activity of improvement and deterioration.

– We therefore want to go further and investigate which factors in the blood cause the change in the immune system. The goal is to use these factors to recreate the beneficial effect of pregnancy and thus find clues to improved treatment.

For this, a model that the research group has developed is used: T-cells from healthy controls are exposed to blood plasma from pregnant MS patients.

– We use T-cells because they are key players both for a successful pregnancy and for the activity of MS.

The hypothesis is that factors in the plasma can influence the T-cells so that they can contribute to the improvement of MS during pregnancy. In the next step, various factors are blocked I the plasma, such as pregnancy hormones or immunological proteins. This because

identify which of them have a crucial role in making T-cells more regulatory.

– Identifying such factors opens up the possibility of finding new and better treatments for MS.

What drives you in your research?

– I am driven by a desire to understand more about MS and what lies behind it is the improvement during pregnancy, as a way to be able to find ways to improve the lives of MS patients, says Georgia Papapavlou.