Patrik Nasr | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Hur många lever med en fettleversjukdom som inte är orsakad av alkohol?

Patrik Nasr, post doc vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för diagnostik och specialistmedicin, Linköpings universitet, studerar förekomsten av en fettleversjukdom, en sjukdom som förutspås öka och utgöra den vanligaste orsaken till levertransplantation.

Ungefär var fjärde person i världen drabbas av en kronisk icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD, från engelskans non-alcoholic fatty liver disease). Bland riskfaktorerna som kan orsaka sjukdomen finns övervikt och diabetes. De flesta som drabbas har ett godartat förlopp, men en av tio utvecklar svår leversjukdom (skrumplever) och sjukdomen är den näst vanligaste orsaken till levertransplantation.

Ökad välfärd och medellivslängd förutspås öka antalet NALFD-patienter. Studier som har tittat på dess förekomst är utförda i USA, Storbritannien och södra Europa, men siffror från Sverige saknas. Patrik Nasr ska, tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet, via nationella öppen- och slutenvårdsregistret studera förekomsten av NAFLD, samt hur vanligt det är med svår leversjukdom (skrumplever) hos dessa patienter.

  • I Sverige är övervikt och diabetes inte lika vanligt som i många andra länder. Ur ett resursfördelningsperspektiv är det därför viktigt att förstå om det finns en ökande trend av leversjukdom orsakad av NAFLD även här, säger Patrik Nasr.