Paula Salamone studerar hur vi känner våra hjärtslag. | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Känslan av signaler som kommer inifrån kroppen kan nämligen förändras vid till exempel demens och depression.
Hennes studie om interoception har tilldelats post doc-anslag från Lions forskningsfond mot sjukdomar, något som betyder mycket för henne:

  • Jag blev så glad, inte minst med tanke på att det är många sökande. Jag har lagt ned mycket arbete i det här projektet sedan jag började att designa studien. Jag vill verkligen tacka Lions forskningsfond, säger Paula Salamone.


Det är påvisat att interoceptionen – känslan av signaler som kommer inifrån kroppen – är förändrad hos neuropsykiatriska patientgrupper (till exempel depression och demens). Det relaterar också till socioemotionella symtom, som svårigheter att förstå andras känslor, förmågan att lyssna samverka med andra.

Anslaget från Lions forskningsfond kommer att gå till dessa studier.

  • Anslaget innebär att vi kan påbörja testerna av en del insatser som kanske kan hjälpa både patienter och allmänheten i övrigt. När vi blir äldre kan en del affektiva domäner börja fungera på ett annat sätt, och risken för demens eller andra sjukdomar blir högre. Att ha möjligheten att bedöma genomförbara insatser baserat på fysisk aktivitet eller kroppsmedvetenhet är mycket värdefullt för att utveckla våra vetenskapliga teorier. Ännu mer är det värdefullt för kliniska patienter på lång sikt.


Ett exempel på en interoceptiv känsla är upplevelsen av egna hjärtslag. Våra hjärtslag och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) kontrolleras av det autonoma nervsystemet. Fysisk aktivitet kan hjälpa för att höja pulsen och HRV, och därigenom även upplevelsen av interoceptiva signaler.

Människokroppens längsta kranialnerv kallas vagusnerven och utgår från den förlängda märgen i hjärnstammen.

  • Det är oklart om upplevelsen av hjärtslag kommer från känselreceptorer från huden eller den interna vagusnerven. Detta är viktigt då det kan förtydliga relationen till andra affektiva domäner, exempelvis social beröring.

Det behövs mer förståelse kring det multidimensionella förhållandet mellan dessa processer och utövandet av fysisk aktivitet.

  • För att reda ut kopplingen mellan dessa variabler vill vi studera relationen mellan hjärtinteroception och social beröring före och efter fysisk aktivitet. Deltagarna kommer genomföra en hjärtslagsuppgift, samt ett själv-annan-beröringsuppgift två gånger (före/efter fysisk aktivitet) medan vi mäter hjärt- och hjärnaktivitet med elektrokardiogram och elektroencefalogram.

Just nu arbetar Paula Salomone med att utvärdera ett antal processer relaterade till kroppsmedvetenhet: Interoception och social affektiv beröring hos friska frivilliga, psykiatriska patienter samt farmakologiska insatser. Preliminära resultat från dessa projekt visar att social beröring (att beröras av en annan person) bearbetas mycket annorlunda än självberöring (att beröra mig själv).

  • Dessa typer av beröring kan förändras hos vissa patienter, till exempel patienter med schizofreni. Det är relevant att studera hur dessa processer kan ändras för att skapa lämpliga behandlingsplatser.

Lions forsknignsfond tilldelar Paula Salamone ett post doc-anslag på 200 kronor under totalt tre år.

ENGLISH:
Paula Salamone studies how we feel our heartbeats. The feeling of signals coming in from the body can change in, for example, dementia and depression.

Her study on interoception has been awarded a post-doc grant from the Lions Research Fund, something that means a lot to her:

– I was so happy, not least considering that there are many applicants. I have put a lot of work into this project since I started designing the studies. I really want to thank the Lions Research Fund, says Paula Salamone.

It has been shown that interoception – the sense of signals coming in from the body – is altered in neuropsychiatric patient groups (for example, depression and dementia). It also relates to socio-emotional symptoms, such as difficulties in understanding the feelings of others, the ability to listen and interact with others.

The grant from the Lions research fund will go to these studies.

– The grant means that we can start the tests of some interventions that may be able to help both patients and the general public in general. As we get older, some affective domains may begin to function in a different way, and the risk of dementia or other diseases becomes higher. Having the opportunity to assess interventions based on physical activity or body awareness is very valuable for developing our scientific theories. Even more, it is valuable for clinical patients in the long term.

An example of an interoceptive feeling is the experience of one’s own heartbeat. Our heartbeats and heart rate variability (HRV) are controlled by the autonomic nervous system. Physical activity can help increase heart rate and HRV, and thereby also the experience of interoceptive signals.

The longest cranial nerve in the human body is called the vagus nerve and originates from the medulla oblongata in the brainstem.

– It is unclear whether the experience of a heartbeat comes from sensory receptors from the skin or the internal vagus nerve. This is important as it can clarify the relationship to other affective domains, for example social touch.

More understanding is needed regarding the multidimensional relationship between these processes and the practice of physical activity.

– To clarify the connection between these variables, we want to study the relationship between cardiac interoception and social touch before and after physical activity. The participants will complete a heartbeat task, as well as a self-other touch task twice (before/after physical activity) while we measure heart and brain activity with electrocardiogram and electroencephalogram.

Right now, Paula Salomone is working on evaluating a number of processes related to body awareness: Interoception and social affective touch in healthy volunteers, psychiatric patients as well as pharmacological interventions. Preliminary results from these projects show that social touch (being touched by another person) is processed very differently than self-touch (touching myself).

– These types of touch can change in some patients, for example patients with schizophrenia. It is relevant to study how these processes can be changed to create suitable treatment sites.