Rebecca Paul, kirurg och doktorand | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Fetma, graviditet och kirurgisk behandling
Rebecca Pauls forskning kretsar kring kvinnor, graviditet och fetma (obesitas) kopplat till kvinnor som utfört gastric bypass, en effektiv kirurgisk behandling mot fetma. Hon använder sig av flera metoder, både kvantitativa och kvalitativa. I resultaten beskrev kvinnorna till exempel hur de före operationen haft menstruationsrubbningar och svårigheter att bli gravida, men att operationen gjort att menstruationen blivit normal och många hade också blivit gravida och fått barn.

Övervikt och fetma (obesitas) är globala folkhälsoproblem. I dag beräknas fler människor i världen dö av överviktsrelaterade sjukdomar än av undervikt. Förekomsten av obesitas ökar och därmed också allvarliga följdsjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Kvinnor med obesitas kan drabbas av ändrade könshormonnivåer som kan orsaka manlig fettfördelning och behåring, störningar i menstruationscykeln och svårigheter att bli gravid. Gastric bypass-opera  tion med titthålsmetod (GBP), är en effektiv kirurgisk behandling mot obesitas. GBP utförs på flera kirurgkliniker i Sverige, inklusive Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Kvinnor utgör cirka 80 procent av patienterna som söker sig till denna typ av kirurgi. Flera faktorer ligger bakom denna sneda könsfördelning bland patienterna. Men det handlar bland annat om synen på och acceptansen för kvinnor med obesitas.

Könshormonnivåerna hos kvinnor har visat sig normaliseras efter GBP. Detta innebär en minskning av manlig fettfördelning och behåring och återställda menstruationscykler med förbättrad fertilitet. Man har även sett att den hormonrelaterade livskvaliteten förbättras efter operationen.

– Det finns många positiva effekter av GBP på kvinnors hälsa som inte har undersökts. Doktorandprojektet syftar till att studera aspekter på kvinnors hormonella och reproduktiva hälsa samt hur obesitassjukdomen kan påverka föräldraskap, säger Rebecca Paul.