Beatrice Toia forskar i kampen mot cancer | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Doktoranden Beatrice Toia studerar telomerer i kromosomerna. Om deras funktion och stabilitet ändras, kan tumörer bildas. Till sin forskning har hon fått anslag ur Lions forskningsfond mot folksjukdomar.


– Jag känner mig hedrad, anslaget från Lions kommer att ge mig möjlighet att gå mer på djupet i de grundläggande frågor som jag tro kommer att hjälpa oss att förstå mer om de humana cancercellernas biologi. 


En kromosom är en struktur i cellen där hela eller delar av arvsmassan finns. Kromosomen innehåller en lång tråd av DNA. Kromosomernas ändar bildas av telomerer. Det är speciella strukturer som spelar en nyckelroll i upprätthållandet av kromosomernas integritet och stabilitet.

Det finns flera bevis för att dysfunktion i telomererna är en av de främsta mekanismerna som formar cancer. Defekter i telomererna är associerade med både tumörbildning och mänskliga sjukdomar som kallas telomeropatier.

  • Att fullt ut kunna förstå och karaktärisera de komponenter som stabiliserar telomererna genom homeostas är därför avgörande för att utveckla tidiga diagnostiska verktyg, säger Beatrice Toia.


Under det senaste decenniet har omfattande studier utförts i bindvävsceller (fibroblast) från mus-embryon, (musembryofibroblast, MEF). I dessa har den korrekta strukturen av telomerer visat sig upprätthållas av exonukleaset SNM1B/Apollo.

  • Ändå är lite känt om upprätthållandet av telomerer i mänskliga celler. Apollos funktion i mänskliga celler behöver utforskas mer.

Beatrice Toias projekt syftar till att tyda Apollos roll i mänsklig telomerhomeostas och arvsmassans stabilitet. Båda är mycket relevanta för cancer.

  • Mitt syfte är att undersöka hur denna regleras, vilka de andra komponenterna är och hur viktig den är i tumörceller. På lång sikt kommer detta att indikera hur exakt det riktar sig mot cancervävnader, säger Beatrice Toia.

  • Hon drivs av att kunna hjälpa till i kampen mot cancer.
  • I min forskning är jag starkt driven av det faktum att mitt arbete kan bidra till upptäckten av potentiella mål som kan bli användbara vid behandling mot cancer, säger Beatrice Toia.

Lions forskningsfond tilldelar Beatrice Toia ett doktorandanslag på 60 000 kronor.

ENGELSKA

Doctoral student Beatrice Toia studies telomeres in the chromosomes. If their function and stability are altered, tumors can form. For her research, she has received a grant from the Lion’s research fund against public diseases.
 

  • I feel honored, the grant from Lions will give me the opportunity to go more deeply into the fundamental questions that I believe will help us understand more about the biology of human cancer cells.

A chromosome is a structure in the cell where all or parts of the genetic material is found. The chromosome contains a long strand of DNA. The ends of the chromosomes are formed by telomeres. These are special structures that play a key role in maintaining the integrity and stability of chromosomes.

There is several lines of evidence that telomere dysfunction is one of the main mechanisms that shape cancer. Defects in the telomeres are associated with both tumorigenesis and human diseases known as telomeropathies.

  • Being able to fully understand and characterize components that stabilize telomeres through homeostasis is crucial for developing early diagnostic tools, says Beatrice Toia.

During the last decade, extensive studies have been carried out in connective tissue (fibroblast) cells from mouse embryos, (mouse embryonic fibroblast, MEF). In these, the correct structure of telomeres has been shown to be maintained by the exonuclease SNM1B/Apollo.

  • Yet little is known about the maintenance of telomeres in human cells. The function of Apollo in human cells needs to be further explored.

Beatrice Toia’s project aims to decipher the role of Apollo in human telomere homeostasis and genome stability. Both are very relevant to cancer.

  • My aim is to investigate how these are regulated, what the other components are and how important they are in tumor cells. In the long term, this will indicate how precisely it targets cancerous tissues, says Beatrice Toia.

She is driven by being able to help in the fight against cancer.

In my research, I am strongly driven by the fact that my work can contribute to the discovery of potential targets that can be useful in cancer treatment, says Beatrice Toia.