Jeanette Eckerblad, ISV | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions Club Karlskrona Jarramas svarar för anslaget.

 

En sammanhållen vård för våra multisjuka äldre personer

Ett av folkhälsomålen för vår åldrande befolkning är att minska effekterna av kroniska sjukdomar. Kroniska sjukdomar tenderar att öka med hög ålder och cirka 50% av personer över 65 år, och mer än 75% av personer över 80 år lider av flera kroniska sjukdomar samtidig. Multisjuklighet definieras som förekomst av minst två kroniska sjukdomar. Forskning har visat att äldre personer med multisjuklighet ofta lider av många symptom och en försämrad livskvalitet. Sjukvården idag är i hög grad uppdelad i specialistkliniker och mottagningar vilka endast behandlar ”sina” specialiteter. För att underlätta för personer med multisjuklighet måste ”alla” symptom värderas, mätas och hanteras parallellt, först då har vi chans att sänka frekvensen, minska svårigheten och lindra besvären av den totala symptom bördan.   

Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva hur symptom bördan ser ut hos äldre personer med flera kroniska sjukdomar samt beskriva hur det är att leva med en hög symptombörda i det dagliga livet. Ett annat syfte är att undersöka effekten av en specialist mottagning för multisjuka äldre med avseende på symptombörda, jämfört med sedvanlig vård. Projektet genomförs som en kontrollerad studie med bedömning innan studien börjar, efter 12 och 24 månader. I studien deltar 382 personer som är minst 75 år, har minst 3 sjukdomar och varit inneliggande på sjukhus minst 3 gånger under föregående år.

Preliminära resultat från den första bedömningen innan studien startade visar att de äldre lider av ett stort antal samtidigt förekommande symptom, i snitt av 8.5 symptom per person. Smärta var det symptom som förekom oftast, var svårast och gav mest besvär, 67% av gruppen hade under föregående vecka upplevt smärta.  Trötthet, muntorrhet och domningar i händer och fötter var symptom som runt hälften av gruppen upplevt. Resultatet visar också att de personer som var diagnostiserats med mag-tarmåkommor, som har dålig syn eller med risk att vara deprimerad hade i större utsträckning än andra en hög total symptombörda. Forskning har visat att hög symptombörda leder täta besök hos på sjukvårdsinrättningar och akutmottagningar, det leder också till att många inte längre klarar att bo kvar i sitt eget hem utan i högre utsträckning måste flytta till äldreboende. 

Betydelse; Denna studie bidrar med ny vetenskaplig kunskap om effekterna av en Äldremottagning för multisjuka äldre personer. Om studien visar på positiva resultat kan detta få genomgripande betydelse för organisationen av vården för multisjuka äldre och kan i hög grad beskrivas som samhällsrelevant. Omvårdnadsvetenskapligt bidrar avhandlingen till att synliggöra delar av den komplexitet som omgärdar den multisjuka äldre människan samt belysa kunskapsområdet ”symptom”, där helhetssynen i vården idag ofta brister för våra multisjuka äldre.