Betydelsen av kallikrein 7 i bukaortaaneurysm och åderförkalkning

Hjärtkärlsjukdomar, fetma och diabetes utgör de vanligaste folksjukdomarna och bidrar med en sämre livskvalité, ökad sjuklighet och död. Bukaortaaneurysm eller sk åderbrock på stora kroppspulsådern är en kärlsjukdom som förekommer hos ca 6% av befolkningen och som i stor grad påverkas av åderförkalkning, fetma och diabetes.

Detta projekt har som målsättning att ta reda på mer om de bakomliggande cellbiologiska mekanismerna för bukaortaaneurysm och åderförkalkning, med fokus på inflammation och signaleringsvägen av en hittills ostuderad faktor vid hjärt-kärlsjukdom och bukaortaaneurysm, nämligen enzymet Klk7. Detta projekt avser att hitta nya behandlingsstrategier och läkemedelskandidater som förhoppningsvis kan öka möjligheterna för individualiserad behandling.

Vi har potentiella läkemedelskandidater som ev kan påverka Klk7 signaleringen. Läkemedel mot aneurysm saknas helt i dagsläget. I min avhandling har jag studerat Klk7 hos möss och metabolt syndrom och denna musstam har jag nu tagit med mig till Linköping för att studera hjärt-kärlsjukdomar.

För att förstå de molekylära mekanismerna så kommer kliniskt patientmaterial, djurmodeller och celler att studeras med modern cellbiologisk teknik. Nära samarbete med kliniker vid Region Östergötland har hjälpt oss samla in det kliniska patientmaterialet. Klk7, kommer att studeras i både åderförkalkade kärl och bukaortaaneurysm för att förstå dess verkningsmekanismer vid sjukdomsutveckling och läkemedelsbehandling.