Ordinationen i den allmänmedicinska praktiken med tonvikt på förebyggande läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom

Detta doktorandprojekt är i slutfasen och närmar sig en avhandling, med planerad disputation våren 2018.

Allmänläkare förskriver merparten av läkemedel i Sverige, och en stor och växande andel av dem används för att förebygga hjärtkärlsjukdom. Den svenska patientlagen, liksom nationella och internationella riktlinjer, betonar patientens rätt till information, delaktighet och inflytande i beslut om vård och behandling. Parallellt med en ökande riskfaktorbehandling med läkemedel, och större krav på delat beslutsfattande om behandlingar, ökar befolkningens medellivslängd och samsjuklighet med olika kroniska sjukdomar och risktillstånd. Detta gör beslutsfattandet och kommunikationen om risker och vinster med läkemedelsbehandlingar till en både svår och viktig uppgift för både läkare och patienter i primärvården.  

Projektet syftar till att utforska ordinationen och beslutsfattandet om läkemedelsbehandling för förebyggande av hjärtkärlsjukdomar i primärvården. Intervjuer med allmänläkare och patienter samt ett stort material av inspelade samtal mellan allmänläkare och patienter analyseras. 

En viktig röd tråd i projektet är att göra alla resultat tillgängliga för både icke forskande läkare, och för allmänheten.