Lavanya Moparthi | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Reglering av subcellulär transport och lokalisering av onkoproteinen beta-catenin

Cancer är en av våra dödligaste sjukdomar. Kolorektal cancer är den tredje vanligaste typen av cancer över hela världen, med ökande incidens, särskilt även i Sverige. Även om man hittills har gjort stora framsteg inom cancerforskningen så saknas fortfarande cancerspecifika läkemedel till stor del på grund av att mekanismerna bakom cancer är många och komplexa. Därför krävs mer forskning för att identifiera unika molekylära cancermekanismer som kan utgöra mål för läkemedel utan biverkningar.

I det här projektet undersöker vi betydelsen av β-catenin som är ett protein av central betydelse i Wnt-signalering, en av de viktigaste signaleringsvägarna för utvecklandet av cancer. Många olika cancerformer associeras med en cellulär ansamling av β-catenin. När cellen retas av externa stimuli så förmedlar β-catenin signalen till cellkärnan som resulterar i både celldelning och cellöverlevnad. Tyvärr så medför en direkt interaktion med β-catenin många svåra oönskade effekter. Vi har därför utarbetat en strategi att identifiera och interagera med till β-catenin associerade hjälpproteiner för att kunna modulera transporten/funktionen av β-catenin i cellen. För att förstå hur β-catenin verkar i normala celler och i cancerceller så använder vi molekylärbiologiska, proteomiska och biokemiska metoder tillsammans med bilddiagnostikmetoder.

Genom att förstå hur β-catenin regleras av hjälpproteiner så tror vi att vi kan utveckla läkemedel som modulerar β-cateninberoende intracellulär signalering och därmed motverka cancer.