Linda Bojmar, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Betydelsen av mikroRNA i exosomer och dess roll vid spridning av cancer

MikroRNA är korta sekvenser vilka bland annat styr reglering av ett stort antal gener och proteiner som tros ha betydelse för tumörspridningsprocessen. I vårt projekt har vi studerat relationen mellan uttryck av mikroRNA och tumörspridning från bröst och tarm till lever (Bojmar et al., 2013). Då mikroRNA tros ha både diagnostiska, prognostiska och behandlingsprediktiva värden finns det en stor potential och klinisk nytta om man kan finna nyckel-mikroRNA för dessa processer.

I samarbete med Dr. David Lyden, Weill Cornell Medical University – NY, har vi fått möjligheten att vidare undersöka nivåerna av metastaseringskopplade mikroRNA i s.k. ”liquid biopsies” i form av blod samt mikrovesiklar i cirkulationen, så kallade exosomer. Dessa innehåller faktorer som ofta är kopplade till metastasering och Dr. Lydens labb tillhör de världsledande vad gäller dessa metoder.  Genom att studera mikroRNA-profilen i cirkulationen och inkorporerade i exosomer från cancerpatienter kan vi komplettera de resultat vi har från primära och sekundära tumörer hos bröst- och kolorektalcancer patienter. Detta kan hjälpa oss att utvärdera dess värde som kliniskt användbara markörer.

De preliminära resultaten i detta projekt innefattar ett flertal mikroRNA som är reglerade vid progressiv sjukdom. Dessa mikroRNA har vi fokuserat på att analysera i exosomer och vidare deras bidrag till spridning och den pre-metastatiska nichen.

MikroRNA är stabila markörer vilka har potential till betydande klinisk nytta i framtiden. Likaså är exosomforskning ett relativt nytt forskningsområde och dessa exosomer kan komma att bli kliniskt användbara markörer vid cancer, liksom ge förklaringsmodeller till metastaseringsprocessen. Att klargöra vilka faktorer som är avgörande för att tumörceller skall kunna metastasera gör det möjligt att på sikt prova ut blockerande läkemedel mot dessa och därigenom bromsa eller helt förhindra metastasering.