Mohamed Yassin Zaky Khalifa statiners effekter | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Rektalcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, med cirka 2 000 nya fall varje år. Mohamed Yassin Zaky Khalifa har fått ett anslag från Lions forskningsfond för att studera statiners förstärkande effekter på strålbehandling vid rektalcancer.

  • Jag vill uttrycka min uppskattning och tacksamhet till Lions forskningsfond. Jag förväntade mig inte någon utdelning, och jag blev överlycklig när jag fick nyheten om att jag var en av anslagstagarna, säger Mohamed Yassin Zaky Khalifa.

Vad betyder det för din forskning?

  • Det är en försäkring om att mitt projekt håller hög relevans och att jag är på rätt spår mot mitt eget mål, att tjäna mänskligheten och samhället genom vetenskap.

Med en medianålder på 70,3 år vid diagnos är det främst äldre personer som drabbas rektalcancer, ändtarmscancer. En standardbehandling för patienter med avancerad cancer är preoperativ strålningsbehandling (RT). Men i många fall så ger strålningsbehandlingen liten eller ingen respons hos cancern, vilket bidrar till patienternas dåliga prognos.

Statiner är kolesterolsänkande läkemedel som har visats ha cancerhämmande egenskaper i många studier. I andra studier är resultaten mer motsägelsefulla.

För att reda ut dessa motsägelsefulla resultat så är målet med detta projekt att utvärdera synergistiska (samverkande) effekter av statiner och strålbehandling i cellinjer hos tjock- och ändtarmscancer. Syftet är också att utreda effekterna i xenografisk transplantation (celltransplantation mellan olika arter) i zebrafiskar, samt mekanismerna bakom dessa.

  • Vi kommer även att arbeta med att identifiera ytterligare biomarkörer och signalvägar som är kopplade till effekterna av statiner och strålbehandling av ändtarmscancerpatienter genom immunohistokemi (IHC) och artificiell intelligens (AI).

Vad hoppas du på med ditt arbete?

  • Det förväntade resultatet av denna forskning är att eventuellt kunna bidra till förbättrad strålbehandling genom att underlätta anpassningen av strålbehandlingen till individens behov. Det skulle också kunna leda till bättre kliniska resultat, samt minska bieffekter hos ändtarmscancerpatienter, säger Mohamed Yassin Zaky Khalifa.

Han avslutar med att också tacka sin handledare, professor Xiao Feng Sun, sina medarbetare och sin familj.

ENGELSKA:

Rectal cancer is one of the most common forms of cancer in Sweden, with approximately 2,000 new cases each year. Mohamed Yassin Zaky Khalifa has received a grant from the Lions Research Fund to study the enhancement effects of statins on radiotherapy in rectal cancer.

– I want to express my appreciation and gratitude to the Lions Research Fund. I did not expect any dividend, and I was overjoyed when I received the news that I was one of the grantees, says Mohamed Yassin Zaky Khalifa.

What does this mean for your research?

– It is an insurance that my project is highly relevant and that I am on the right track towards my own goal, to serve humanity and society through science.

With a median age of 70.3 years at diagnosis, it is mainly older people who suffer from rectal cancer. A standard treatment for patients with advanced cancer is preoperative radiation therapy (RT). But in many cases, the radiation treatment produces little or no response in the cancer, which contributes to the patients’ poor prognosis.

Statins are cholesterol-lowering drugs that have been shown to have anti-cancer properties in many studies. In other studies, the results are more contradictory.

In order to clarify these contradictory results, the aim of this project is to evaluate the synergistic (cooperative) effects of statins and radiotherapy in cell lines of colon and rectal cancer. The aim is also to investigate the effects of xenographic transplantation (cell transplantation between different species) in zebrafish, as well as the mechanisms behind these.

– We will also work to identify additional biomarkers and signaling pathways that are linked to the effects of statins and radiotherapy of rectal cancer patients through immunohistochemistry (IHC) and artificial intelligence (AI).

What do you wish for with your work?

– The expected result of this research is to possibly contribute to improved radiotherapy by facilitating the adaptation of the radiotherapy to the individual’s needs. It could also lead to better clinical results, as well as reduce side effects in rectal cancer patients, says Mohamed Yassin Zaky Khalifa.

He concludes by also thanking his supervisor, Professor Xiao Feng Sun, his colleagues and his family.