Biomarkörer vid långvarig generaliserad smärta.

Ungefär var femte person i den vuxna befolkningen är drabbad av långvarig smärta vilket gör den till ett stort hälsoproblem. Vi undersöker hur långvarig generaliserad smärta som personer med fibromyalgi upplever kan vara kopplad till vissa kroppsegna lipider som visats påverka inflammation och smärta. 

I en multicenterstudie där plasmaprover samlats från kvinnor med fibromyalgi (120 st) och kontroller (120 st) från tre städer (Stockholm, Göteborg, Linköping) vill vi undersöka om nivåer av dessa lipider skiljer sig mellan patienter och friska.

Syftet med forskningen är att få en ökad förståelse för vad dessa lipider har för roll vid långvariga smärttillstånd och kan i framtiden leda till både bättre diagnostiska möjligheter och bättre behandling.