Pontus Henriksson, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Kroppssammansättning vid barnfetma – metodologi, metabolism och genetiska aspekter

Detta projekt undersöker möjliga orsaker till barnfetma som enligt världshälsoorganisationen (WHO) är en av 2000-talets största utmaningar för folkhälsan. Mycket talar för att övervikt och fetma grundläggs tidigt i livet och man vet att fetma i barndomen ofta leder till fetma i vuxen ålder. Därför är det viktigt att undersöka faktorer som påverkar individen tidigt i livet. Att studera detta har dock tidigare varit svårt då det saknats metoder som mäter hur mycket kroppsfett spädbarn innehåller. Tack vare ny metodik (helkroppspletysmografi) kan numera spädbarns kroppsfetthalt mätas på ett tillförlitligt, enkelt och ofarligt sätt utan att barnen känner något obehag.

Hos blivande föräldrar mättes kroppsfetthalten när kvinnan var i graviditetsvecka 32 med samma metodik som hos barnen. Totalt undersöktes 209 barn till mammor med okomplicerade graviditeter. Barnens kroppsfetthalt undersöktes vid en veckas ålder med helkroppspletysmografi. Våra resultat visar att feta mammor hade ökad risk att få döttrar som hade en förhöjd fetthalt vid 1 veckas ålder. Liknande resultat erhölls ej för söner. Dessutom fann vi ett samband mellan ökad insulinresistens (nedsatt förmåga att omsätta blodsocker) hos mammor och ökad kroppsfetthalt hos flickor, men ej hos pojkar. Våra resultat kan betyda att tidiga orsaker till hur en hög kroppsfetthalt etableras är olika för könen.