Pontus Henriksson – Vetenskaplig rapport Barnfetma | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Vetenskaplig rapport för beviljade medel från Lions forskningsfond för forskarstuderande

Bakgrund

Andelen överviktiga och feta vuxna i befolkningen är hög såväl i Sverige som globalt. Generellt sett ger behandling av fetma dåliga resultat och prevention av fetma kan vara starkt beroende av framgångsrika strategier för att motverka fetma under barndomen. Övervikt och fetma hos barn har enligt tidigare studier samband med faktorer tidigt i livet. Näringsstatus hos modern innan och under graviditet, födelsevikt hos barnet, snabb tillväxt under spädbarnsålder och genetik är faktorer som tycks ha samband med barnfetma. Tillämpning av så kallad helkroppsplethysmografi gör det nu möjligt att studera kroppsfettshalt hos spädbarn (Pea Pod) och hos föräldrar (Bod Pod), vilket innebär helt nya möjligheter att undersöka mekanismer som tidigt i livet har betydelse för utvecklingen av övervikt och fetma. Därför var syftet med mina studier att använda att studera sambandet mellan i) föräldrarnas kroppssammansättning, ii) mammans glukos-metabolism under graviditet, iii) barnets genotyp (FTO-genen) och barnet storlek och kroppssammansättning i spädbarnsålder samt vid 4,5 års ålder.

Beskrivning av utfört arbete

Gravida kvinnor och deras män rekryterades till studien i samarbete med ”Kvinnohälsan”, Linköping. Föräldrarnas kroppssammansättning bestämdes när kvinnan var i graviditetsvecka 32. Vid detta tillfälle togs även blodprov från kvinnan för analys av glukos, insulin, HbA1c och komponenter i IGF-systemet. Totalt inkluderades 209 friska, fullgångna barn till mödrar med okomplicerade graviditeter. Spädbarnens kroppssammansättning bestämdes vid 1 och 12 veckors ålder och då togs även ett salivprov för bestämning av FTO-genen. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Linköping (Dnr M187-07). Barnens vikt och längd registreras vid 1, 2½ och 4 års ålder. De medel som erhållits från Lions forskningsfond har använts till att undersöka kroppsammansättning med exakt metodik (Bod Pod) hos barn vid 4,5 år ålder. Tidigare resultat från projektet har publicerat i flertalet internationella vetenskapliga tidskrifter och i dagsläget analyseras 4,5 års data från barnen.

Ekonomisk rapport

De erhållna forskningsmedlen har använda för att täcka visa kostnader för projektet under 2015-2016 såsom lön för Pontus Henriksson samt andra kostnader relaterade till datainsamlingen.

Resultat

Projektet har resulterat i flertalet publicerade artiklar i erkända internationella tidskrifter. Ett huvudresultat är att vi observerade att kvinnor som gick upp för mycket i vikt under graviditet fick barn som hade högre kroppsfettshalt redan vid 1 veckas ålder (1). Vidare studerade vi kroppssammansättningen hos föräldrar i relation till kroppssammansättningen hos deras spädbarn (2). Vi observerade ett samband mellan mammans kroppsfetthalt och kroppsfetthalt hos deras döttrar vid 1 veckas ålder (P=0,004). Motsvarande samband fanns ej för söner (P=0,77)

I en annan studie (3) undersöktes olika metabola variabler hos modern i graviditetsvecka 32 i relation till barnets storlek och kroppssammansättning. Vi observerade ett samband mellan mammans insulinresistens och barnets kroppsfetthalt för flickor (P<0,001), men ej för pojkar (P=0,65), vid 1 veckas ålder. Därför tyder våra data (2, 3) på att moderns insulinresistens har betydelse för att moderns kroppsfetthalt tycks påverka flick- och pojkfoster olika. Detta kan i sin tur innebära att tidiga mekanismer för hur en hög kroppsfetthalt etableras är olika för könen.

I en annan artikel kunde vi ej bekräfta tidigare publicerade resultat om FTO-genens betydelse för spädbarns fetthalt (4). Slutligen visar våra resultat att Bod Pod (5) och användandet av den så kallade två-komponents modellen (6) ger en korrekt bestämning av gravida kvinnors kroppsfettshalt, vilket avsevärt ökar de praktiska möjligheterna att studera kroppssammansättning hos gravida. I nuläget studerar vi data vid 4,5 års ålder. Bland annat undersöker vi om de barn som har högt kroppsfettshalt vid 1 och 12 veckas ålder även har det när de är 4,5 år gamla.

Betydelse

Mitt projekt undersöker potentiella mekanismer bakom barnfetma. Mer kunskap om sådana mekanismer kan vara viktiga för att, tidigt i livet, identifiera de barn som riskerar att utveckla fetma. Detta skulle kunna innebära att de kan behandlas redan innan deras kroppsfetthalt har blivit alltför hög för en lyckad behandling vilket skulle vara en fördel eftersom fetma i vuxen ålder är extremt svårbehandlad. Bättre kunskaper för att förbygga fetma skulle förbättra folkhälsan, men även innebära betydande besparingar.

Referenser

  1. Henriksson P, Eriksson B, Forsum E, Löf M. Gestational weight gain according to Institute of Medicine recommendations in relation to infant size and body composition. Pediatr Obes 2015;10:388-94.
  2. Henriksson P, Löf M, Forsum E. Parental fat-free mass is related to the fat-free mass of infants and maternal fat mass is related to the fat mass of infant girls. Acta Paediatr 2015;104:491-7.
  3. Henriksson P, Löf M, Forsum E. Glucose Homeostasis Variables in Pregnancy versus Maternal and Infant Body Composition. Nutrients 2015;7:5615-27.
  4. Henriksson P, Löf M, Söderkvist P, Forsum E. Variation in the fat mass and obesity related (FTO) genotype is not associated with body fatness in infants, but possibly with their length. Pediatr Obes 2014;9:e112-5.
  5. Henriksson P, Löf M, Forsum E. Assessment and prediction of thoracic gas volume in pregnant women: an evaluation in relation to body composition assessment using air displacement plethysmography. Br J Nutr 2013;109:111-117
  6. Forsum E, Henriksson P, Löf M. The two-component model for calculating total body fat from body density. An evaluation in healthy women before, during and after pregnancy. Nutrients 2014; 6:5888-5899.