Ravi Kumar Dutta | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

REELIN/LRP8 signalvägen för tillväxt av binjuretumörer

Aldosteronproducerande tumörer (APA, kallas också Conn tumörer) är binjuretumörer som överproducerar aldosteron, ett hormon som reglerar blodets natrium/kalium nivåer och medverkar i blodtrycksregleringen. Patienter med APA upptäcks nästan alltid när hen har förhöjt blodtryck (BT >160/100mmHg) eller när BT inte kan kontrolleras med läkemedel. Kirurgi normaliserar eller sänker dramatiskt BT hos patienter med APA.

Orsaken till APA beror på medfödda eller under livet förvärvade förändringar i binjurebarkcellernas arvsmassa som resulterar i en ökad tillväxt och medföljande ökad hormonproduktion. Genetiska förändringar i bl a en del jonkanalproteiner (t ex KCNJ5, ATP1A1, ATP2B3, CACNAID) förklarar ca 50% av förändringarna som resulterar i förhöjda intracellulära kalciumnivåer, som i sin tur stimulerar aldosteronproduktionen och högt BT.

Det övergripande målet med föreliggande forskningsprojekt är att förstå de bakomliggande orsakerna till APA för att förbättra behandlingen av patienterna och tumörerna. Vi har identifierat genetiska förändringar hos ytterligare 10% av patienterna i ett arvsanlag som är viktigt för kalciumtransport in i cellerna och en mekanism hur det bidrar till celltillväxt. Hos muterade celler ökar kalciumkoncentrationen i cellen och det resulterar i en ökad bildning stimulering av tillväxtsignaler, REELIN och LRP8 och så småningom aktiverar transkriptionsfaktorn β-catenin. Samtidigt stimuleras bildning av proteiner som ökar cellens aldosteronproduktion.  Den här aktiveringssignalen finner vi i mer än 70% av APA.

Vi kommer att analysera hela den mänskliga arvsmassan för att identifiera ytterligare arvsanlag som är förändrade i APA. En bättre förståelse av mekanismerna för de ganska vanliga aldosteronproducerande tumörerna kan leda till framtagande av mer specifika läkemedel och förbättra dagens ganska ospecifika medicinska behandling som ett alternativ till kirurgisk behandling.