Rebecca Böhme | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Att uppleva jaget genom beröring: en jämförande studie i autism och anorexi

Den nuvarande indelningen, eller diagnosticeringen, av psykiatriska sjukdomsgrupper utgår från symtom snarare än sjukdomsmekanismer. Det förefaller troligt att en mekanismbaserad klassifikation skulle vara en väg framåt för förbättrat omhändertagande av psykiskt sjuka. Det har t.ex. föreslagits att det kan finnas gemensamma sjukdomsmekanismer hos patienter med anorexia nervosa och patienter med autism. Det kroppsliga jaget, social interaktion och interoception är symptomdomäner av intresse för denna studie. Jag kommer att undersöka individer med anorexia nervosa och autism med avseende på förmåga att skilja mellan själv och andra. 

Dysfunktionell självuppfattning är ett exempel på en symptomdomän. För att kunna utveckla en funktionell kroppslig självuppfattning måste vi kunna identifiera gränserna för vår kropp. Ett enkelt sätt att studera kroppslig självuppfattning är att jämföra självberöring med beröring från andra: båda ger jämförbar stimulering av huden, men hjärnan måste kunna skilja mellan de två typerna av beröring. Om denna basala process är störd kan det få långtgående konsekvenser för etableringen av en adekvat kroppslig självuppfattning. I denna studie ämnar jag studera kroppslig självuppfattning och förmågan att skilja mellan själv och andra hos patienter med anorexia och autism, i syfte att bidra till en ökad förståelse för självuppfattning vid de två psykiatriska tillstånden.

Jag hoppas kunna bidra med en ökad kunskap om likheter och olikheter mellan diagnoserna anorexia nervosa och autism. Därutöver kommer studien att kunna bidra med en ökad förståelse för störningar i kroppsuppfattning hos patienter med anorexia och beröringshypersensitivitet hos individer med autism, vilket i sin tur kan vara relaterat till problem med sociala interaktioner. På lång sikt kan resultaten från denna studie möjliggöra utveckling av nya behandlingsstrategier.

Beslutas att anslag till postdoc, 150 000 kr under tre år, totalt 450 000 kr, tilldelas