Lisa Ring Jacobsson, ISV | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Kvinnor som lever med behandlad celiaki. Dagliga livserfarenheter, symtom och välbefinnande
Glutenintolerans (celiaki) är en kronisk folksjukdom och den vanligaste genetiskt betingade sjukdomen i världen. Diagnosen celiaki ställs då en person uppvisar onormal struktur på slemhinnan i tunntarmen som ett resultat av intag av proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Sjukdomen kännetecknas av dåligt näringsupptag men även av många andra symtom. Kvinnor med behandlad glutenintolerans har i tidigare studier visat sig må sämre både fysiskt och psykiskt, än män med samma behandling. Orsaken till varför kvinnor upplever sämre hälsa av att leva glutenfritt är oklar.

Det övergripande målet med avhandlingsarbetet är därför att få fördjupade kunskaper avseende kvinnors vardagsliv med denna folksjukdom samt att undersöka om en patientutbildning kan ha en positiv inverkan på deras hälsa. I denna femte och sista studie, en intervjustudie, ämnar jag undersöka vilka kvarstående symtom som upplevs av personer med behandlad glutenintolerans trots långvarig glutenfri kost. Här kommer kvinnors erfarenhet att belysas genom att inkludera även mäns perspektiv, och kontrastera gruppernas erfarenheter inom området. Patienter till studien kommer att rekryteras via regionala vårddatabaser i östergötland och ingående deltagare skall ha diagnosen glutenintolerans, vara 30-65 år, behandlats med glutenfri kost i minst 5 år samt ha någon form av kvarstående sjukdomstecken (kroppsliga och/eller mentala). Antalet deltagare beräknas till ca 25 personer totalt.

Resultatet från detta projekt kommer att möjliggöra en ökad förståelse för folksjukdomens konsekvenser för den enskilde individen på olika plan i samhället. Resultatet möjliggör en förbättrad omvårdnad vid mötet av dessa patienter i t.ex. vårdsammanhang. Resultatet från studie fem kan även komma att ligga till grund för utveckling av behandlingsprogram riktade till denna patientgrupp i framtiden.